پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
01/11/2010 speilet [no] speilet گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 øyne [no] øyne گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 sted [no] sted گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 trett [no] trett گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 særlig [no] særlig گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 samtidig [no] samtidig گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 svært [no] svært گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 morgenstemning [no] morgenstemning گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 resymere [no] resymere گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 nei takk [no] nei takk گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 Edvald [no] Edvald گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 Svein Vold [no] Svein Vold گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 Gabriel Rasch [no] Gabriel Rasch گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 røker [no] røker گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 denne [no] denne گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 stort [no] stort گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 tøv [no] tøv گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 misforstått [no] misforstått گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 makt [no] makt گۆکردنی 1 دەنگی
01/11/2010 krykke [no] krykke گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 vakt [no] vakt گۆکردنی 1 دەنگی
01/11/2010 Storbritannia [no] Storbritannia گۆکردنی 0 دەنگی
01/11/2010 slukke [no] slukke گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 lukke [no] lukke گۆکردنی 0 دەنگی
01/11/2010 mening [no] mening گۆکردنی 1 دەنگی
01/11/2010 forståelse [no] forståelse گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 tjueen [no] tjueen گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 trettien [no] trettien گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 poeng [no] poeng گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/11/2010 århundre [no] århundre گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن