پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
28/05/2011 facondia [it] facondia گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/05/2011 fremebondo [it] fremebondo گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 infacondo [it] infacondo گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 wattsecondo [it] wattsecondo گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 tirafondo [it] tirafondo گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 cavafondo [it] cavafondo گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 Piccinato [it] Piccinato گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/05/2011 sondo [it] sondo گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 pondo [it] pondo گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 Atzara [it] Atzara گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 Vinzaglio [it] Vinzaglio گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 Estathé [it] Estathé گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 cosmologico [it] cosmologico گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 scrittrice [it] scrittrice گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 Bicinicco [it] Bicinicco گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 galvanotipista [it] galvanotipista گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 araliano [it] araliano گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 Bragagnolo [it] Bragagnolo گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 ergoterapista [it] ergoterapista گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 geodesista [it] geodesista گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 fiumano [it] fiumano گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 fitodepurazione [it] fitodepurazione گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 fotofosforilazione ciclica [it] fotofosforilazione ciclica گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 confederale [it] confederale گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 spupazzare [it] spupazzare گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 strinare [it] strinare گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 strinarsi [it] strinarsi گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 strinato [it] strinato گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 Ramazzotti [it] Ramazzotti گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2011 slippino [it] slippino گۆکردنی 0 دەنگی