پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/05/2014 Vecellio [it] Vecellio گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2014 piangere lacrime di gioia [it] piangere lacrime di gioia گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2014 guanti del portiere [it] guanti del portiere گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2014 dischetto del rigore [it] dischetto del rigore گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2014 calcio di punizione [it] calcio di punizione گۆکردنی 1 دەنگی
26/03/2013 elastan [it] elastan گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2013 entusiasmo [it] entusiasmo گۆکردنی 0 دەنگی
01/01/2013 accomodàti [it] accomodàti گۆکردنی 0 دەنگی
01/01/2013 giudichino [it] giudichino گۆکردنی 0 دەنگی
01/01/2013 interpellino [it] interpellino گۆکردنی 0 دەنگی
01/01/2013 capìta [it] capìta گۆکردنی 0 دەنگی
01/01/2013 soffiarsi il naso [it] soffiarsi il naso گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/01/2013 acciambellare [it] acciambellare گۆکردنی 0 دەنگی
01/01/2013 raccoglierti [it] raccoglierti گۆکردنی 0 دەنگی
01/01/2013 affastellato [it] affastellato گۆکردنی 0 دەنگی
01/01/2013 istologicamente [it] istologicamente گۆکردنی 0 دەنگی
01/01/2013 cogliere alla sprovvista [it] cogliere alla sprovvista گۆکردنی 0 دەنگی
01/01/2013 assemblino [it] assemblino گۆکردنی 0 دەنگی
01/01/2013 vivano [it] vivano گۆکردنی 0 دەنگی
01/01/2013 sentano [it] sentano گۆکردنی 0 دەنگی
01/01/2013 ardesia [it] ardesia گۆکردنی 0 دەنگی
01/01/2013 disturbarla [it] disturbarla گۆکردنی 0 دەنگی
01/01/2013 Marinara [it] Marinara گۆکردنی 0 دەنگی
01/01/2013 Ararat [it] Ararat گۆکردنی 0 دەنگی
05/01/2012 Catanei [it] Catanei گۆکردنی 0 دەنگی
26/08/2011 Emio Greco [it] Emio Greco گۆکردنی 0 دەنگی
26/08/2011 Hertziana [it] Hertziana گۆکردنی 0 دەنگی
26/08/2011 Campetti [it] Campetti گۆکردنی 0 دەنگی
26/08/2011 Eurasia [it] Eurasia گۆکردنی 0 دەنگی
26/08/2011 Cerruto [it] Cerruto گۆکردنی 0 دەنگی