پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
18/01/2011 gelateria [it] gelateria گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 gelsicoltura [it] gelsicoltura گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 geminazione [it] geminazione گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 gendarmeria [it] gendarmeria گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 genealogia [it] genealogia گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 generalizzazione [it] generalizzazione گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 generazione [it] generazione گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 Genia [it] Genia گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 gene [it] gene گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 generalato [it] generalato گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 genietto [it] genietto گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 gavone [it] gavone گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 gaudio [it] gaudio گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 gattice [it] gattice گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 gastroscopio [it] gastroscopio گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 gasteropode [it] gasteropode گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 gazzettiere [it] gazzettiere گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 gazzettino [it] gazzettino گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 geco [it] geco گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 gelicidio [it] gelicidio گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 gelone [it] gelone گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 gelseto [it] gelseto گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2011 gendarme [it] gendarme گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 gelatinizzante [it] gelatinizzante گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 gemello [it] gemello گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 gelificante [it] gelificante گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 genitale [it] genitale گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 gastroduodenale [it] gastroduodenale گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 gastroenterico [it] gastroenterico گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2011 gemino [it] gemino گۆکردنی 0 دەنگی