پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
18/04/2011 satrape [it] satrape گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2011 satrapia [it] satrapia گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2011 poesia multilingue [it] poesia multilingue گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2011 bdellostoma [it] bdellostoma گۆکردنی لەلایەن Ariela_
18/04/2011 brachiolaria [it] brachiolaria گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2011 educazione omogenea [it] educazione omogenea گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2011 mixite [it] mixite گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2011 missiniformi [it] missiniformi گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2011 missine [it] missine گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2011 meliorismo [it] meliorismo گۆکردنی 0 دەنگی
15/04/2011 Marietta [it] Marietta گۆکردنی 0 دەنگی
14/04/2011 Boreanaz [it] Boreanaz گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2011 Valacchi [it] Valacchi گۆکردنی 0 دەنگی
10/04/2011 linetto [it] linetto گۆکردنی 0 دەنگی
10/04/2011 bologramma [it] bologramma گۆکردنی 0 دەنگی
10/04/2011 bolometrico [it] bolometrico گۆکردنی 0 دەنگی
10/04/2011 bolografo [it] bolografo گۆکردنی 0 دەنگی
10/04/2011 spettrobolometro [it] spettrobolometro گۆکردنی 0 دەنگی
10/04/2011 bolometro [it] bolometro گۆکردنی 0 دەنگی
10/04/2011 microradiometro [it] microradiometro گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2011 Protomonadini [it] Protomonadini گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2011 metanomonade [it] metanomonade گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2011 embadomonade [it] embadomonade گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2011 monadidi [it] monadidi گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2011 nettomonade [it] nettomonade گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2011 pseudomonade [it] pseudomonade گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2011 tricomonade [it] tricomonade گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2011 enteromonade [it] enteromonade گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2011 nannufero [it] nannufero گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2011 mestica [it] mestica گۆکردنی 0 دەنگی