پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
16/01/2011 galantina [it] galantina گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2011 galalite [it] galalite گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2011 gaglioffaggine [it] gaglioffaggine گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2011 gagliardia [it] gagliardia گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2011 gaffa [it] gaffa گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2011 gabbo [it] gabbo گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2011 gabbano [it] gabbano گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2011 gabbamondo [it] gabbamondo گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2010 spicco [it] spicco گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2010 chiassosità [it] chiassosità گۆکردنی لەلایەن Arlong
21/12/2010 vistosità [it] vistosità گۆکردنی لەلایەن Arlong
21/12/2010 Aiello del Friuli [it] Aiello del Friuli گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2010 Enzo Bearzot [it] Enzo Bearzot گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2010 Baldassarre Cossa [it] Baldassarre Cossa گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2010 tintinnii [it] tintinnii گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2010 tintinnio [it] tintinnio گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2010 di corsa [it] di corsa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/12/2010 di certo [it] di certo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/12/2010 in su [it] in su گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2010 in un batter d'occhio [it] in un batter d'occhio گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2010 niente affatto [it] niente affatto گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/12/2010 di sfuggita [it] di sfuggita گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2010 di sicuro [it] di sicuro گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2010 in fretta e furia [it] in fretta e furia گۆکردنی لەلایەن Arlong
19/12/2010 caligo [it] caligo گۆکردنی 0 دەنگی
18/12/2010 enfiteusi [it] enfiteusi گۆکردنی 0 دەنگی
18/12/2010 enormità [it] enormità گۆکردنی 0 دەنگی
18/12/2010 entasi [it] entasi گۆکردنی 0 دەنگی
18/12/2010 enteroclisi [it] enteroclisi گۆکردنی 0 دەنگی
18/12/2010 epatosi [it] epatosi گۆکردنی 0 دەنگی