بەکارهێنەر:

Kawdek

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Kawdek

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/10/2018 [ltc] 宋 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 遼 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 隋 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 孫吳 [ltc] 孫吳 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 孫 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 吳 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 巴國 [ltc] 巴國 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 巴 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 巴蜀 [ltc] 巴蜀 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 蜀 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 蜀國 [ltc] 蜀國 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 蜀漢 [ltc] 蜀漢 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 魏 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 魏國 [ltc] 魏國 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 曹魏 [ltc] 曹魏 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 三國 [ltc] 三國 گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 東漢 [ltc] 東漢 گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 西漢 [ltc] 西漢 گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 大漢 [ltc] 大漢 گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 漢代 [ltc] 漢代 گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 漢朝 [ltc] 漢朝 گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 大秦 [ltc] 大秦 گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 秦代 [ltc] 秦代 گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 秦朝 [ltc] 秦朝 گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 [ltc] 秦 گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 戰國時代 [ltc] 戰國時代 گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 時代 [ltc] 時代 گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 [ltc] 時 گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 戰國 [ltc] 戰國 گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 [ltc] 戰 گۆکردنی 0 دەنگی