بەکارهێنەر:

Kawdek

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Kawdek

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
25/10/2018 [ltc] 雨 گۆکردنی 0 دەنگی
25/10/2018 [ltc] 雪 گۆکردنی 0 دەنگی
25/10/2018 [ltc] 他 گۆکردنی 0 دەنگی
25/10/2018 他人 [ltc] 他人 گۆکردنی 0 دەنگی
25/10/2018 [ltc] 家 گۆکردنی 0 دەنگی
25/10/2018 [ltc] 好 گۆکردنی 0 دەنگی
25/10/2018 [ltc] 白 گۆکردنی 0 دەنگی
25/10/2018 [ltc] 的 گۆکردنی 0 دەنگی
25/10/2018 朋友 [ltc] 朋友 گۆکردنی 0 دەنگی
25/10/2018 [ltc] 朋 گۆکردنی 0 دەنگی
25/10/2018 [ltc] 友 گۆکردنی 0 دەنگی
25/10/2018 友人 [ltc] 友人 گۆکردنی 0 دەنگی
25/10/2018 [ltc] 小 گۆکردنی 0 دەنگی
25/10/2018 日本 [ltc] 日本 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 為 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 爲 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 所 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 先生 [ltc] 先生 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 月 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 水 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 中京 [ltc] 中京 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 上京 [ltc] 上京 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 東京 [ltc] 東京 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 京 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 北京 [ltc] 北京 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 南京 [ltc] 南京 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 南 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 人 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 我 گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2018 [ltc] 本 گۆکردنی 0 دەنگی