بەکارهێنەر:

Kawdek

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Kawdek

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
14/09/2020 玄関 [ltc] 玄関 گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2020 ἐπικλάω [grc] ἐπικλάω گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2020 πίνον [grc] πίνον گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2020 σχελίς [grc] σχελίς گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2020 γενειάς [grc] γενειάς گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2020 ἴλη [grc] ἴλη گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2020 ἱλάσκομαι [grc] ἱλάσκομαι گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2020 肱二头肌 [ltc] 肱二头肌 گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2020 你好 [ltc] 你好 گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2020 huanghuali [ltc] huanghuali گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2020 波羅蜜多 [ltc] 波羅蜜多 گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2020 [ltc] 艸 گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2020 [ltc] 阜 گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 Brahmā [sa] Brahmā گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 Viṣṇu [sa] Viṣṇu گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 Garuḍa [sa] Garuḍa گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 aSTApaJcAzat [sa] aSTApaJcAzat گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 Śrī-mahādevī [sa] Śrī-mahādevī گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 श्रीमहादेवी [sa] श्रीमहादेवी گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 Śrīmahādevī [sa] Śrīmahādevī گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 विनता [sa] विनता گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 कश्यप [sa] कश्यप گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 Naṭarāja [sa] Naṭarāja گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 Kṛṣṇa [sa] Kṛṣṇa گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 marjaryasana [sa] marjaryasana گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 μακαρισθῶμεν [grc] μακαρισθῶμεν گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 μακαρισθῇ [grc] μακαρισθῇ گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 μακαρισθῇς [grc] μακαρισθῇς گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 μακαρισθῶ [grc] μακαρισθῶ گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2019 μακαρισθῶσι [grc] μακαρισθῶσι گۆکردنی 0 دەنگی