پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
13/02/2015 kuristusote [fi] kuristusote گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 naiskauppa [fi] naiskauppa گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 elvistely [fi] elvistely گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 lähtöselvitys [fi] lähtöselvitys گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 keskiaikainen [fi] keskiaikainen گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 takapajuinen [fi] takapajuinen گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 pimennys [fi] pimennys گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 Pirjo [fi] Pirjo گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 juomatottumus [fi] juomatottumus گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 suuntautuminen [fi] suuntautuminen گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 epilepsia [fi] epilepsia گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 kohdataanko [fi] kohdataanko گۆکردنی 1 دەنگی
13/02/2015 teini-ikä [fi] teini-ikä گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 nuorisovankila [fi] nuorisovankila گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 säästäväinen [fi] säästäväinen گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 kehittymätön [fi] kehittymätön گۆکردنی 0 دەنگی
11/06/2013 Vesangantie [fi] Vesangantie گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2013 nahkakatto [fi] nahkakatto گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2013 Survontie [fi] Survontie گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2013 räytyä [fi] räytyä گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2013 Ohjelmakaari [fi] Ohjelmakaari گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2013 Rantaväylä [fi] Rantaväylä گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2013 Auer [fi] Auer گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2013 Heljakka [fi] Heljakka گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2013 tuomikirva [fi] tuomikirva گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2013 kähistä [fi] kähistä گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2013 kvintti [fi] kvintti گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2013 lavitsa [fi] lavitsa گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2013 paalain [fi] paalain گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2013 pärekatto [fi] pärekatto گۆکردنی 0 دەنگی