پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
13/02/2015 protestoitu [fi] protestoitu گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 ytimet [fi] ytimet گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 suoraselkäinen [fi] suoraselkäinen گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 tuppisuuna [fi] tuppisuuna گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 syyttämättä [fi] syyttämättä گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 ennakkoluuloton [fi] ennakkoluuloton گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 säntillisyys [fi] säntillisyys گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 suorasukaisesti [fi] suorasukaisesti گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 yleistää [fi] yleistää گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 niin että [fi] niin että گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 välinpitämätön [fi] välinpitämätön گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 yleisilme [fi] yleisilme گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 yleistäminen [fi] yleistäminen گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 luistelukenttä [fi] luistelukenttä گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 jäävuoren huippu [fi] jäävuoren huippu گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 asunnottomat [fi] asunnottomat گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 vartaat [fi] vartaat گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 kihartimet [fi] kihartimet گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 naskali [fi] naskali گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 spedeillä [fi] spedeillä گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 lehtikioski [fi] lehtikioski گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 isyys [fi] isyys گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 leveillä [fi] leveillä گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 siisteys [fi] siisteys گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 kaksiteholasit [fi] kaksiteholasit گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 huippuhyvä [fi] huippuhyvä گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 loppumatka [fi] loppumatka گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 keilaaminen [fi] keilaaminen گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 tuttavaperhe [fi] tuttavaperhe گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 loppupäivä [fi] loppupäivä گۆکردنی 0 دەنگی