پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/09/2017 verità sacrosanta [it] verità sacrosanta گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 qualche volta [it] qualche volta گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Pietro Nenni [it] Pietro Nenni گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Giovanni Malagodi [it] Giovanni Malagodi گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Giorgio Almirante [it] Giorgio Almirante گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Pietro Secchia [it] Pietro Secchia گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Ruggero Grieco [it] Ruggero Grieco گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Pietro Ingrao [it] Pietro Ingrao گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Giorgio Amendola [it] Giorgio Amendola گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Armando Cossutta [it] Armando Cossutta گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Randolfo Pacciardi [it] Randolfo Pacciardi گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Pietro Folena [it] Pietro Folena گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Emanuele Macaluso [it] Emanuele Macaluso گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Adalberto Minucci [it] Adalberto Minucci گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Rita Montagnana [it] Rita Montagnana گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Claudio Petruccioli [it] Claudio Petruccioli گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Antonio Pizzinato [it] Antonio Pizzinato گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Mauro Scoccimarro [it] Mauro Scoccimarro گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Bruno Trentin [it] Bruno Trentin گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Luciano Violante [it] Luciano Violante گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Giacinto Menotti Serrati [it] Giacinto Menotti Serrati گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Amadeo Bordiga [it] Amadeo Bordiga گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Giorgio Benvenuto [it] Giorgio Benvenuto گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Margherita Boniver [it] Margherita Boniver گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Enrico Boselli [it] Enrico Boselli گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Bruno Buozzi [it] Bruno Buozzi گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Fabrizio Cicchitto [it] Fabrizio Cicchitto گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Andrea Costa [it] Andrea Costa گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Bobo Craxi [it] Bobo Craxi گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Francesco de Martino [it] Francesco de Martino گۆکردنی 0 دەنگی