پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
28/05/2019 Primum non nocere [la] Primum non nocere گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 Meminisse juvabit [la] Meminisse juvabit گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 nec sine molli quadam digitorum gesticulatione [la] nec sine molli quadam digitorum gesticulatione گۆکردنی 1 دەنگی
28/05/2019 Nunc dimittis [la] Nunc dimittis گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 Animus novandi [la] Animus novandi گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 Animus donandi [la] Animus donandi گۆکردنی 1 دەنگی
28/05/2019 La mosca pungendo la tartaruga si rompe il becco. [it] La mosca pungendo la tartaruga si rompe il becco. گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 166 [it] 166 گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 Paciello [it] Paciello گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 accigliata [it] accigliata گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 LGBT [it] LGBT گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 quaderno a quadretti [it] quaderno a quadretti گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 Mi è balenata un'idea: scrivere articoli di viaggio. [it] Mi è balenata un'idea: scrivere articoli di viaggio. گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 Gli dai una mano e si prendono il braccio. [it] Gli dai una mano e si prendono il braccio. گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 lo do a te, tu dai a me. [it] lo do a te, tu dai a me. گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 Non dai mai la mancia? [it] Non dai mai la mancia? گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 Se lo trovi, dai un segnale. [it] Se lo trovi, dai un segnale. گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 Sali, ti diamo un passaggio. [it] Sali, ti diamo un passaggio. گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 Ragazzi, ci date un secondo? [it] Ragazzi, ci date un secondo? گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 Questo è soltanto il primo passo. [it] Questo è soltanto il primo passo. گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 Siamo qui soltanto da poche ore. [it] Siamo qui soltanto da poche ore. گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 No, fai soltanto il tuo lavoro. [it] No, fai soltanto il tuo lavoro. گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 Invece è stato soltanto un incidente. [it] Invece è stato soltanto un incidente. گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2019 Guida piano, d'accordo? [it] Guida piano, d'accordo? گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 campo di calcio [it] campo di calcio گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 agenzia di viaggi [it] agenzia di viaggi گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 agenzia di viaggio [it] agenzia di viaggio گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 officina auto [it] officina auto گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 uscita d'emergenza [it] uscita d'emergenza گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 polisportivo [it] polisportivo گۆکردنی 0 دەنگی