پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
26/09/2017 campo di calcio [it] campo di calcio گۆکردنی 1 دەنگی
26/09/2017 agenzia di viaggi [it] agenzia di viaggi گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 agenzia di viaggio [it] agenzia di viaggio گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 officina auto [it] officina auto گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 uscita d'emergenza [it] uscita d'emergenza گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 polisportivo [it] polisportivo گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 pista di sci [it] pista di sci گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 fermata dei taxi [it] fermata dei taxi گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 fermata della metropolitana [it] fermata della metropolitana گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 stivaletti [it] stivaletti گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 bibita analcolica [it] bibita analcolica گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 berretto con visiera [it] berretto con visiera گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 giacca elegante [it] giacca elegante گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 maglietta intima [it] maglietta intima گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 palmo della mano [it] palmo della mano گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 orecchio interno [it] orecchio interno گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 uomo delle pulizie [it] uomo delle pulizie گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 centomila [it] centomila گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 telecinesi [it] telecinesi گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 pandette [it] pandette گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 zattera [it] zattera گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 zimbello [it] zimbello گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 zigano [it] zigano گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 zaconico [it] zaconico گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 Guglielmo Zucconi [it] Guglielmo Zucconi گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 Vittorio Zucconi [it] Vittorio Zucconi گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 zucconaggine [it] zucconaggine گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 zuccone [it] zuccone گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 zazzere [it] zazzere گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2017 azalea [it] azalea گۆکردنی 0 دەنگی