پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/09/2010 Scoglio dello Scorzone [it] Scoglio dello Scorzone گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 abbasta [it] abbasta گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 Zanetti [it] Zanetti گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 spezzati [it] spezzati گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 moscato di Scanzo [it] moscato di Scanzo گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 contestualizzare [it] contestualizzare گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 esiziale [it] esiziale گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 pregnanza [it] pregnanza گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 preconizzare [it] preconizzare گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 Ciraolo [it] Ciraolo گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 sputacchiare [it] sputacchiare گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 confidare [it] confidare گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 assonanza [it] assonanza گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 sovvenzionare [it] sovvenzionare گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 sponsorizzare [it] sponsorizzare گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 fidelizzare [it] fidelizzare گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 comburente [it] comburente گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 solstizio [it] solstizio گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 succhiotto [it] succhiotto گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 trotto [it] trotto گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 Zanotti [it] Zanotti گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 Mizano [it] Mizano گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 Flamini [it] Flamini گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 lenzuola [it] lenzuola گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 gomma americana [it] gomma americana گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 stuzzicadenti [it] stuzzicadenti گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 tessera [it] tessera گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 preterintenzionale [it] preterintenzionale گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 freccia di direzione [it] freccia di direzione گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 aizzare [it] aizzare گۆکردنی 0 دەنگی