پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/09/2010 calzatura [it] calzatura گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 essere in lizza [it] essere in lizza گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 interrogazione [it] interrogazione گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 approvazione [it] approvazione گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 arredo urbano [it] arredo urbano گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 asse attrezzato [it] asse attrezzato گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 attuazione [it] attuazione گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 azzonamento [it] azzonamento گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 beni culturali [it] beni culturali گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 biotopo [it] biotopo گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 centro abitato [it] centro abitato گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 centro storico [it] centro storico گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 città metropolitana [it] città metropolitana گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 comparto [it] comparto گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 completamento [it] completamento گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 comprensorio [it] comprensorio گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 comunità montana [it] comunità montana گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 concessione edilizia [it] concessione edilizia گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 controdeduzioni [it] controdeduzioni گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 conurbazione [it] conurbazione گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/09/2010 convinzione [it] convinzione گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 convenzione [it] convenzione گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 corpo di fabbrica [it] corpo di fabbrica گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 cubatura [it] cubatura گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 densità [it] densità گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 deroga [it] deroga گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 destinazione d'uso [it] destinazione d'uso گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 diradamento [it] diradamento گۆکردنی -1 دەنگی
01/09/2010 edificabilità [it] edificabilità گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2010 edificazione [it] edificazione گۆکردنی 0 دەنگی