پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
22/01/2017 donnola [it] donnola گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2015 a destra [it] a destra گۆکردنی 0 دەنگی
23/05/2015 valigie [it] valigie گۆکردنی 1 دەنگی
11/06/2014 termino [it] termino گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2012 dizionario [it] dizionario گۆکردنی 2 دەنگی
16/11/2012 casomai [it] casomai گۆکردنی 2 دەنگی
16/11/2012 pubblicitari [it] pubblicitari گۆکردنی 1 دەنگی
16/11/2012 arrosti [it] arrosti گۆکردنی 4 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/11/2012 trentacinque [it] trentacinque گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/11/2012 cassino [it] cassino گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2012 unisce [it] unisce گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/11/2012 aspirabriciole [it] aspirabriciole گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/11/2012 bagna cauda [it] bagna cauda گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/11/2012 conoscono [it] conoscono گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/11/2012 messaggi [it] messaggi گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2012 giallorosso [it] giallorosso گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2012 preferisco [it] preferisco گۆکردنی 2 دەنگی
10/05/2012 a tempo determinato [it] a tempo determinato گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 monte premi [it] monte premi گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 frangivento [it] frangivento گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/05/2012 sgranato [it] sgranato گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/05/2012 mandola [it] mandola گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 pastafrolla [it] pastafrolla گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 lamaismo [it] lamaismo گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 numero civico [it] numero civico گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/05/2012 uccel di bosco [it] uccel di bosco گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/05/2012 ad libitum [it] ad libitum گۆکردنی 1 دەنگی
10/05/2012 Gregorio Ricci-Curbastro [it] Gregorio Ricci-Curbastro گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 salsa tonnata [it] salsa tonnata گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/05/2012 varrocchio [it] varrocchio گۆکردنی 0 دەنگی