پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
21/03/2012 risate [it] risate گۆکردنی لەلایەن mamo139
21/03/2012 bizzarre [it] bizzarre گۆکردنی لەلایەن mamo139
21/03/2012 composte [it] composte گۆکردنی لەلایەن mamo139
21/03/2012 lettori [it] lettori گۆکردنی لەلایەن toffy
21/03/2012 premiati [it] premiati گۆکردنی لەلایەن mamo139
21/03/2012 vignette [it] vignette گۆکردنی لەلایەن toffy
21/03/2012 possiedono [it] possiedono گۆکردنی لەلایەن mamo139
21/03/2012 illustrati [it] illustrati گۆکردنی لەلایەن Siculo2
21/03/2012 mancanti [it] mancanti گۆکردنی لەلایەن mamo139
21/03/2012 Aguzzate la vista [it] Aguzzate la vista گۆکردنی لەلایەن wannadoo
21/03/2012 pista cifrata [it] pista cifrata گۆکردنی لەلایەن wannadoo
21/03/2012 caso poliziesco [it] caso poliziesco گۆکردنی لەلایەن mamo139
21/03/2012 Strano, ma vero [it] Strano, ma vero گۆکردنی لەلایەن mamo139
21/03/2012 spigolature [it] spigolature گۆکردنی لەلایەن bmanga
21/03/2012 La Settimana Enigmistica [it] La Settimana Enigmistica گۆکردنی لەلایەن AleBerlin
21/03/2012 facilitate [it] facilitate گۆکردنی لەلایەن bmanga
21/03/2012 varianti [it] varianti گۆکردنی لەلایەن bmanga
21/03/2012 cornici [it] cornici گۆکردنی لەلایەن Siculo2
21/03/2012 concentriche [it] concentriche گۆکردنی لەلایەن AleBerlin
21/03/2012 incroci obbligati [it] incroci obbligati گۆکردنی لەلایەن wannadoo
21/03/2012 sfinge [it] sfinge گۆکردنی لەلایەن Siculo2
21/03/2012 quiz [it] quiz گۆکردنی لەلایەن wannadoo
21/03/2012 giochi [it] giochi گۆکردنی لەلایەن Ariela_
19/03/2012 Giuseppe Antonio Borgese [it] Giuseppe Antonio Borgese گۆکردنی لەلایەن pucina85
05/03/2012 Jonna Lee [sv] Jonna Lee گۆکردنی لەلایەن sofjia
25/01/2012 spannometricamente [it] spannometricamente گۆکردنی لەلایەن nipo
25/01/2012 graduata [it] graduata گۆکردنی لەلایەن nipo
25/01/2012 graduazione [it] graduazione گۆکردنی لەلایەن nipo
25/01/2012 titolante [it] titolante گۆکردنی لەلایەن nipo
25/01/2012 spannometrica [it] spannometrica گۆکردنی لەلایەن nipo