پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
12/09/2010 dicroismo [it] dicroismo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 dicroscopio [it] dicroscopio گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 dimetrico [it] dimetrico گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 dimorfo [it] dimorfo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 dislocazione [it] dislocazione گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 dolomia [it] dolomia گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 drusa [it] drusa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 durezza [it] durezza گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 effusive [it] effusive گۆکردنی 2 دەنگی
12/09/2010 elettromagnetico [it] elettromagnetico گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 eluviale [it] eluviale گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 emerita [it] emerita گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 eruttiva [it] eruttiva گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 esacorallo [it] esacorallo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 esagonale [it] esagonale گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 euedrale [it] euedrale گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 evaporite [it] evaporite گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2010 accessorio [it] accessorio گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 accidentali [it] accidentali گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 acculare [it] acculare گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 Acida [it] Acida گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 acqua regia [it] acqua regia گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 Adamantina [it] Adamantina گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 adularescenza [it] adularescenza گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 aggregato [it] aggregato گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 aghiforme [it] aghiforme گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 alleviale [it] alleviale گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 allocromatica [it] allocromatica گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 allotriomorfo [it] allotriomorfo گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2010 amigdala [it] amigdala گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن