بەکارهێنەر:

Frankie

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Frankie

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/08/2018 szalina [hu] szalina گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 lefolyástalan [hu] lefolyástalan گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 völgycsillag [hu] völgycsillag گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 tőleveleikért [hu] tőleveleikért گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 nőszőfű [hu] nőszőfű گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 zsombolykutató [hu] zsombolykutató گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 zsombolyban [hu] zsombolyban گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 vadászházhoz [hu] vadászházhoz گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 vadászházak [hu] vadászházak گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 barlangtérképek [hu] barlangtérképek گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 barlangtérkép [hu] barlangtérkép گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 barlanglistájában [hu] barlanglistájában گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 barlanglistája [hu] barlanglistája گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 barlanglista [hu] barlanglista گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 életközösség [hu] életközösség گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 növénytársulása [hu] növénytársulása گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 fajösszetétel [hu] fajösszetétel گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 biocönózis [hu] biocönózis گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 rekuperátor [hu] rekuperátor گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 törzsfejlődése [hu] törzsfejlődése گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 évmilliós [hu] évmilliós گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 kapcsolatrendszerekben [hu] kapcsolatrendszerekben گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 kapcsolatrendszerek [hu] kapcsolatrendszerek گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 Tibor de Machula [hu] Tibor de Machula گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 várakozón [hu] várakozón گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 Baktria [hu] Baktria گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 újperzsát [hu] újperzsát گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 perzsát [hu] perzsát گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 Szeleukida Birodalom [hu] Szeleukida Birodalom گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 Karthágó [hu] Karthágó گۆکردنی 0 دەنگی