پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
09/02/2016 пелештӓлӹн [chm] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
07/02/2016 Пиганась [chm] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
03/10/2015 вочмешкыже [chm] вочмешкыже گۆکردنی لەلایەن szurszuncik
03/10/2015 тудымак [chm] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
03/10/2015 кугешналын [chm] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
26/09/2015 мартеат [chm] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
26/09/2015 туркыдымо [chm] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
26/09/2015 рончыштын [chm] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
26/09/2015 лугалтыман [chm] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
26/09/2015 лоҥылтын [chm] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
20/12/2014 помышын [chm] помышын گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 кавадӱр [chm] кавадӱр گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 кӱтӱчына [chm] кӱтӱчына گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 эпиграфан [chm] эпиграфан گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 палемда [chm] палемда گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 виктарат [chm] виктарат گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 каласалтыт [chm] каласалтыт گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 суртыштыжо [chm] суртыштыжо گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 таҥастара [chm] таҥастара گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 шонкалышыжла [chm] шонкалышыжла گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 шомакшым [chm] шомакшым گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 кагазыш [chm] кагазыш گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 йомалше [chm] йомалше گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 чонышто [chm] чонышто گۆکردنی لەلایەن szurszuncik
20/12/2014 шӱлыкым [chm] шӱлыкым گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 лудшылан [chm] лудшылан گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 шонышыжым [chm] шонышыжым گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 ӧпкеле [chm] ӧпкеле گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 тӱняшке [chm] тӱняшке گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2014 корныштем [chm] корныштем گۆکردنی 0 دەنگی