پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
21/01/2010 thresher [en] thresher گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 dentifrice [en] dentifrice گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 denticle [en] denticle گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 nictitating [en] nictitating گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 pelvic [en] pelvic گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 clasper [en] clasper گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 Pliocene [en] Pliocene گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
21/01/2010 Eocene [en] Eocene گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
21/01/2010 urogenital [en] urogenital گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 piscivore [en] piscivore گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 insectivore [en] insectivore گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 placation [en] placation گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 placoid [en] placoid گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 echolocation [en] echolocation گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 hydrothermal [en] hydrothermal گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 pharynges [en] pharynges گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 chitinous [en] chitinous گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 ganglia [en] ganglia گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
21/01/2010 epipelagic [en] epipelagic گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 rostral [en] rostral گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 biramous [en] biramous گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 somite [en] somite گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2010 occasional [en] occasional گۆکردنی 4 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 American Apparel [en] American Apparel گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 pudding [en] pudding گۆکردنی -1 دەنگی
20/01/2010 rev [en] rev گۆکردنی 0 دەنگی
20/01/2010 larva [en] larva گۆکردنی 0 دەنگی
20/01/2010 fruitfly [en] fruitfly گۆکردنی 0 دەنگی
20/01/2010 tagging [en] tagging گۆکردنی 0 دەنگی
20/01/2010 wrath [en] wrath گۆکردنی -2 دەنگی