پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
06/04/2013 [zh] 抖 گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/04/2013 [zh] 托 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 雪蘭莪 [zh] 雪蘭莪 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 斩鸡 [zh] 斩鸡 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 馬來亞聯合邦 [zh] 馬來亞聯合邦 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 丨 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 襾 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 冂 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 冋 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 厶 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 冫 گۆکردنی -2 دەنگی
06/04/2013 [zh] 隹 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 臼 گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/04/2013 [zh] 厩 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 禸 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 尒 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 皿 گۆکردنی 1 دەنگی
06/04/2013 [zh] 绲 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 滾 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 辊 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 珥 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 尓 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 豕 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 辰 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 揉 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 蹂 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 縓 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 [zh] 隶 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 冈比亚 [zh] 冈比亚 گۆکردنی 0 دەنگی
06/04/2013 科摩羅 [zh] 科摩羅 گۆکردنی 0 دەنگی