پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
28/07/2009 ethnologist [en] ethnologist گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2009 ethnocentric [en] ethnocentric گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/07/2009 ethnicity [en] ethnicity گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/07/2009 ethnic [en] ethnic گۆکردنی 1 دەنگی
28/07/2009 Ethiopia [en] Ethiopia گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2009 ethics [en] ethics گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2009 ethical [en] ethical گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2009 The University of Western Ontario [en] The University of Western Ontario گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2009 protest [en] protest گۆکردنی -1 دەنگی
26/07/2009 prospective [en] prospective گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/07/2009 prosopagnosia [en] prosopagnosia گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2009 ethic [en] ethic گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2009 gym [en] gym گۆکردنی 2 دەنگی
26/07/2009 assign [en] assign گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2009 assiduous [en] assiduous گۆکردنی 1 دەنگی
26/07/2009 assets [en] assets گۆکردنی 1 دەنگی
26/07/2009 asset [en] asset گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/07/2009 assessor [en] assessor گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2009 assessment [en] assessment گۆکردنی 7 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/07/2009 assessed [en] assessed گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2009 John Wayne [en] John Wayne گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2009 favourably [en] favourably گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2009 pure [en] pure گۆکردنی 2 دەنگی
26/07/2009 Charlie Chaplin [en] Charlie Chaplin گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 defeat [en] defeat گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 phenomenal [en] phenomenal گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 spa [en] spa گۆکردنی 0 دەنگی
16/07/2009 unique [en] unique گۆکردنی 5 دەنگی
16/07/2009 bisexuality [en] bisexuality گۆکردنی 0 دەنگی
16/07/2009 heterosexuality [en] heterosexuality گۆکردنی 0 دەنگی