پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
07/08/2009 destined [en] destined گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/08/2009 International Date Line [en] International Date Line گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2009 notification [en] notification گۆکردنی 1 دەنگی
07/08/2009 laddy [en] laddy گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2009 lad [en] lad گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/08/2009 YouTube [en] YouTube گۆکردنی 2 دەنگی
07/08/2009 North Carolina [en] North Carolina گۆکردنی 1 دەنگی
07/08/2009 nettle [en] nettle گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/08/2009 Gateshead [en] Gateshead گۆکردنی 1 دەنگی
07/08/2009 Lancastrian [en] Lancastrian گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2009 drench [en] drench گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/08/2009 Scarborough Castle [en] Scarborough Castle گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2009 Northumbrian [en] Northumbrian گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/08/2009 Northumbria [en] Northumbria گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2009 All Souls College [en] All Souls College گۆکردنی 1 دەنگی
07/08/2009 New College [en] New College گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2009 Exeter College [en] Exeter College گۆکردنی -1 دەنگی
07/08/2009 Corpus Christi College [en] Corpus Christi College گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2009 Magdalen College [en] Magdalen College گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2009 Muppet [en] Muppet گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/08/2009 hinny [en] hinny گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2009 Geordie [en] Geordie گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/08/2009 Mackem [en] Mackem گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2009 willow [en] willow گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2009 Super Mario Brothers [en] Super Mario Brothers گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2009 super glue [en] super glue گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2009 super-ego [en] super-ego گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2009 suntan lotion [en] suntan lotion گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2009 sunspot [en] sunspot گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2009 ballistic [en] ballistic گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن