بەکارهێنەر:

Covarrubias

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Covarrubias

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
22/07/2019 ἐπραξάμεθα [grc] ἐπραξάμεθα گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 ἐπράξατο [grc] ἐπράξατο گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 ἐπράξω [grc] ἐπράξω گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 ἐπραξάμην [grc] ἐπραξάμην گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 ἐπράχθησαν [grc] ἐπράχθησαν گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 ἐπράχθητε [grc] ἐπράχθητε گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 ἐπράχθημεν [grc] ἐπράχθημεν گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 ἐπράχθη [grc] ἐπράχθη گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 ἐπράχθης [grc] ἐπράχθης گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 ἐπράχθην [grc] ἐπράχθην گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 πέπραξαι [grc] πέπραξαι گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 πέπραγμαι [grc] πέπραγμαι گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 πεπράγμεθα [grc] πεπράγμεθα گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 πέπρακται [grc] πέπρακται گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 πεπραγμένοι εἰσί [grc] πεπραγμένοι εἰσί گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 πέπραχθε [grc] πέπραχθε گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 πεπραγμένος ἦσθα [grc] πεπραγμένος ἦσθα گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 ἐπεπράγμην [grc] ἐπεπράγμην گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 πεπραγμένος ἦν [grc] πεπραγμένος ἦν گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 πεπραγμένος ἦ [grc] πεπραγμένος ἦ گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 πεπραγμένοι ἦσαν [grc] πεπραγμένοι ἦσαν گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 ἐπέπραχθε [grc] ἐπέπραχθε گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 πεπραγμένοι ἦτε [grc] πεπραγμένοι ἦτε گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 πεπραγμένοι ἦστε [grc] πεπραγμένοι ἦστε گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 ἐπεπράγμεθα [grc] ἐπεπράγμεθα گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 πεπραγμένοι ἦμεν [grc] πεπραγμένοι ἦμεν گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 ἐπέπρακτο [grc] ἐπέπρακτο گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 ἐπέπραξο [grc] ἐπέπραξο گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 πεπράξει [grc] πεπράξει گۆکردنی 0 دەنگی
22/07/2019 πεπραγμένος ἔσῃ [grc] πεπραγμένος ἔσῃ گۆکردنی 0 دەنگی