بەکارهێنەر:

Covarrubias

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Covarrubias

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
16/09/2019 καταδύητε [grc] καταδύητε گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2019 καταδύωσι [grc] καταδύωσι گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2019 καταδύωσιν [grc] καταδύωσιν گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2019 καταδύσῃς [grc] καταδύσῃς گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2019 καταδύσωμεν [grc] καταδύσωμεν گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2019 καταδύσῃ [grc] καταδύσῃ گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2019 καταδύσωσι [grc] καταδύσωσι گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2019 καταδύσητε [grc] καταδύσητε گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2019 καταδύσωσιν [grc] καταδύσωσιν گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2019 καταδεδυκώς ὦ [grc] καταδεδυκώς ὦ گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2019 καταδεδυκώς ᾖς [grc] καταδεδυκώς ᾖς گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2019 καταδεδυκώς ᾖ [grc] καταδεδυκώς ᾖ گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2019 καταδεδυκότες ἦτε [grc] καταδεδυκότες ἦτε گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2019 καταδεδυκότες ὦμεν [grc] καταδεδυκότες ὦμεν گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2019 καταδεδυκότες ὦσιν [grc] καταδεδυκότες ὦσιν گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2019 καταδεδυκότες ὦσι [grc] καταδεδυκότες ὦσι گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 καταδύοιμι [grc] καταδύοιμι گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 καταδύοις [grc] καταδύοις گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 καταδύοι [grc] καταδύοι گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 καταδύοιμεν [grc] καταδύοιμεν گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 καταδύοιεν [grc] καταδύοιεν گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 καταδύοιτε [grc] καταδύοιτε گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 καταδύσοιμι [grc] καταδύσοιμι گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 καταδύσοις [grc] καταδύσοις گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 καταδύσοι [grc] καταδύσοι گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 καταδύσοιμεν [grc] καταδύσοιμεν گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 καταδύσοιτε [grc] καταδύσοιτε گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 καταδύσοιεν [grc] καταδύσοιεν گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 καταδύσαιμι [grc] καταδύσαιμι گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 καταδύσειας [grc] καταδύσειας گۆکردنی 0 دەنگی