بەکارهێنەر:

Covarrubias

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Covarrubias

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
18/01/2020 enfrentado [es] enfrentado گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentando [es] enfrentando گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 afrontados [es] afrontados گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 afrontadas [es] afrontadas گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentás [es] enfrentás گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentas [es] enfrentas گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentaba [es] enfrentaba گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentáis [es] enfrentáis گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentábamos [es] enfrentábamos گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentabas [es] enfrentabas گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentaban [es] enfrentaban گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentabais [es] enfrentabais گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 afrontabas [es] afrontabas گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 afrontás [es] afrontás گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 afrontas [es] afrontas گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 afrontábamos [es] afrontábamos گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 afrontamos [es] afrontamos گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 afronta [es] afronta گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 afrontaban [es] afrontaban گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 afrontabais [es] afrontabais گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 afrontáis [es] afrontáis گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrenté [es] enfrenté گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentará [es] enfrentará گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentarás [es] enfrentarás گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentaste [es] enfrentaste گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentaré [es] enfrentaré گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentaréis [es] enfrentaréis گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentasteis [es] enfrentasteis گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentaremos [es] enfrentaremos گۆکردنی 0 دەنگی
18/01/2020 enfrentaron [es] enfrentaron گۆکردنی 0 دەنگی