بەکارهێنەر:

Covarrubias

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Covarrubias

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
01/12/2019 μακαρισθήσοισθε [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρισθήσοιντο [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρισθησοίμην [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρισθήσοιο [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαριζοίμην [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρίζοιο [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρίζοιτο [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαριζοίμεθα [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρίζοισθε [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρίζοιντο [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μεμακαρισμένος ὦ [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μεμακαρισμένος ᾖς [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μεμακαρισμένος ᾖ [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μεμακαρισμένοι ὦμεν [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μεμακαρισμένοι ἦτε [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μεμακαρισμένοι ὦσι [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μεμακαρισμένοι ὦσιν [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρισθῆτε [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρισθῶσι [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρισθῶσιν [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρισθῶ [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρισθῇς [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρισθῇ [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρισθῶμεν [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρίζωμαι [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρίζηται [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαριζώμεθα [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρίζησθε [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 μακαρίζωνται [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
01/12/2019 ἐμεμακαρίσμην [grc] بێژە نەکراو بێژە نەکراو