بەکارهێنەر:

Covarrubias

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Covarrubias

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
26/11/2020 pulularíamos [es] pulularíamos گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 pulularías [es] pulularías گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 pulularíais [es] pulularíais گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 pulularía [es] pulularía گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 latiríais [es] latiríais گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 latirían [es] latirían گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 latiríamos [es] latiríamos گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 latiría [es] latiría گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 latirías [es] latirías گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 evitaren [es] evitaren گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 evitáremos [es] evitáremos گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 evitareis [es] evitareis گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 evitéis [es] evitéis گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 evitares [es] evitares گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 evitemos [es] evitemos گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 evites [es] evites گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 evitare [es] evitare گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 sucedieren [es] sucedieren گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 sucedan [es] sucedan گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 sucedáis [es] sucedáis گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 sucediereis [es] sucediereis گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 sucediéremos [es] sucediéremos گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 sucedieres [es] sucedieres گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 sucedamos [es] sucedamos گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 sucediere [es] sucediere گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 sucedas [es] sucedas گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 resumid [es] resumid گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 resumiesen [es] resumiesen گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 resumieseis [es] resumieseis گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2020 resumieran [es] resumieran گۆکردنی 0 دەنگی