بەکارهێنەر:

Covarrubias

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Covarrubias

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
17/10/2019 Hyrcania [es] Hyrcania گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 calidris [es] calidris گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 σκαλίδριας [grc] σκαλίδριας گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 σκαλίδριες [grc] σκαλίδριες گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 σκαλιδρίων [grc] σκαλιδρίων گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 σκαλίδρισι [grc] σκαλίδρισι گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 σκαλίδρισιν [grc] σκαλίδρισιν گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 σκαλίδρις [grc] σκαλίδρις گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 σκαλίδριος [grc] σκαλίδριος گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 σκαλίδριι [grc] σκαλίδριι گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 σκαλίδριν [grc] σκαλίδριν گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 σκαλίδρι [grc] σκαλίδρι گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 ocupá [es] ocupá گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 ocupad [es] ocupad گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 ocupasen [es] ocupasen گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 ocupásemos [es] ocupásemos گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 ocuparais [es] ocuparais گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 ocupaseis [es] ocupaseis گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 ocuparas [es] ocuparas گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 ocupases [es] ocupases گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 ocupáramos [es] ocupáramos گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 ocupara [es] ocupara گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 ocupase [es] ocupase گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 irritá [es] irritá گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 irritad [es] irritad گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 ocupen [es] ocupen گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 ocuparen [es] ocuparen گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 ocupáremos [es] ocupáremos گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 ocupéis [es] ocupéis گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 ocupareis [es] ocupareis گۆکردنی 0 دەنگی