پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
02/10/2011 затрагивать [ru] затрагивать گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 обедает [ru] обедает گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 критиковать [ru] критиковать گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 мягче [ru] мягче گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 приревновать [ru] приревновать گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 притоносодержатель [ru] притоносодержатель گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 причитание [ru] причитание گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 пришивной [ru] пришивной گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 провернуться [ru] провернуться گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 провинциальность [ru] провинциальность گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 приценка [ru] приценка گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 прицельный [ru] прицельный گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 прокисание [ru] прокисание گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 прокармливаться [ru] прокармливаться گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 проказливый [ru] проказливый گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 прокурить [ru] прокурить گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 промасливаться [ru] промасливаться گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/10/2011 пронырнуть [ru] пронырнуть گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 промывательный [ru] промывательный گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 стесненный [ru] стесненный گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 стесненность [ru] стесненность گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 стереотипщик [ru] стереотипщик گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 прорубиться [ru] прорубиться گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 стратосферный [ru] стратосферный گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 стопообразный [ru] стопообразный گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 стряпаться [ru] стряпаться گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 паросборник [ru] паросборник گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 парогенератор [ru] парогенератор گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 перебинтоваться [ru] перебинтоваться گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2011 переадминистрировать [ru] переадминистрировать گۆکردنی 0 دەنگی