پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
26/08/2012 уяснювати [uk] уяснювати گۆکردنی 0 دەنگی
05/10/2011 опалить [ru] опалить گۆکردنی 0 دەنگی
05/10/2011 опухание [ru] опухание گۆکردنی 0 دەنگی
05/10/2011 загустевание [ru] загустевание گۆکردنی 0 دەنگی
05/10/2011 усиливаться [ru] усиливаться گۆکردنی 0 دەنگی
05/10/2011 припухлость [ru] припухлость گۆکردنی 0 دەنگی
05/10/2011 перекармливать [ru] перекармливать گۆکردنی 0 دەنگی
05/10/2011 ощущающий [ru] ощущающий گۆکردنی 0 دەنگی
05/10/2011 костюмерная [ru] костюмерная گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2011 Михаил Тимофеевич Калашников [ru] Михаил Тимофеевич Калашников گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2011 зверёк [ru] зверёк گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 грім [uk] грім گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 отвесный [ru] отвесный گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 Дима [ru] Дима گۆکردنی -1 دەنگی
02/10/2011 дисплей [uk] дисплей گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 ворьё [ru] ворьё گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 дистиллированный [ru] дистиллированный گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 дистиллятор [ru] дистиллятор گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 воскресительница [ru] воскресительница گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 славненький [ru] славненький گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 славненько [ru] славненько گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 садозащитный [ru] садозащитный گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 садовников [ru] садовников گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 Алайская долина [ru] Алайская долина گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 безнадзорно [ru] безнадзорно گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 национал-большевизм [ru] национал-большевизм گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 Приангарье [ru] Приангарье گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 Приангарский [ru] Приангарский گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 решебник [ru] решебник گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2011 XX век [ru] XX век گۆکردنی 0 دەنگی