پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
30/04/2012 指导 [wuu] 指导 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 效率 [wuu] 效率 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 [wuu] 彩 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 金塘岛 [wuu] 金塘岛 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 佛教 [wuu] 佛教 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 [wuu] 往 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 [wuu] 坑 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 秋天 [wuu] 秋天 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 夏天 [wuu] 夏天 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 冬天 [wuu] 冬天 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 嫌疑 [wuu] 嫌疑 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 [wuu] 型 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 [wuu] 災 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 敬语 [wuu] 敬语 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 [wuu] 秒 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 [wuu] 朵 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 工人 [wuu] 工人 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 辦公室 [wuu] 辦公室 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 資料 [wuu] 資料 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 [wuu] 喜 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 食堂 [wuu] 食堂 گۆکردنی -1 دەنگی
30/04/2012 便宜 [wuu] 便宜 گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 辐射 [wuu] 辐射 گۆکردنی 0 دەنگی