پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
21/12/2012 пропасть [существительное] [ru] пропасть [существительное] گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Торревьеха [ru] Торревьеха گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Екатеринбург [ru] Екатеринбург گۆکردنی 2 دەنگی
21/12/2012 Россия [ru] Россия گۆکردنی 1 دەنگی
21/12/2012 ёжик [ru] ёжик گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Испания [ru] Испания گۆکردنی -1 دەنگی
21/12/2012 Валерьевна [ru] Валерьевна گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Сара [ru] Сара گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Анжелика [ru] Анжелика گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Давид [ru] Давид گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Абрам [ru] Абрам گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Авраам [ru] Авраам گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Аврам [ru] Аврам گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Тереза [ru] Тереза گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Рахиль [ru] Рахиль گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Катерина [ru] Катерина گۆکردنی 1 دەنگی
21/12/2012 Марьяна [ru] Марьяна گۆکردنی 1 دەنگی
21/12/2012 Нинель [ru] Нинель گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Камилла [ru] Камилла گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Зара [ru] Зара گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Аврора [ru] Аврора گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Сашулька [ru] Сашулька گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Валерочка [ru] Валерочка گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Аврамий [ru] Аврамий گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Кирьяк [ru] Кирьяк گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Диана (имя) [ru] Диана (имя) گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Мария [ru] Мария گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Ельцин [ru] Ельцин گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2012 Земля [ru] Земля گۆکردنی 1 دەنگی