پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
11/10/2016 Zunftbar [de] Zunftbar گۆکردنی 0 دەنگی
11/10/2016 Laufnarr [de] Laufnarr گۆکردنی 0 دەنگی
11/10/2016 Hübscheste [de] Hübscheste گۆکردنی 0 دەنگی
11/10/2016 versündigen [de] versündigen گۆکردنی 0 دەنگی
10/10/2016 Bedauerte [de] Bedauerte گۆکردنی 1 دەنگی
10/10/2016 wonnevoll [de] wonnevoll گۆکردنی 0 دەنگی
10/10/2016 fröhlichem [de] fröhlichem گۆکردنی 0 دەنگی
10/10/2016 Kirchentrennung [de] Kirchentrennung گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Suraiya Faroqhi [de] Suraiya Faroqhi گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Dean Kukan [de] Dean Kukan گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Mewael [de] Mewael گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Ginsburgh [de] Ginsburgh گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Morris Trachsler [de] Morris Trachsler گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Reto Schäppi [de] Reto Schäppi گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Reto Suri [de] Reto Suri گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Damien Brunner [de] Damien Brunner گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Kevin Sharp [de] Kevin Sharp گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Dennis Endras [de] Dennis Endras گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Yasin Ehliz [de] Yasin Ehliz گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Roman Josi [de] Roman Josi گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Yannic Seidenberg [de] Yannic Seidenberg گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Reto Berra [de] Reto Berra گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Nikolai Goc [de] Nikolai Goc گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Kevin Fiala [de] Kevin Fiala گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 Daniel Pietta [de] Daniel Pietta گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2009 Vermittler [de] Vermittler گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2009 Zivilisation [de] Zivilisation گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/01/2009 umgebracht [de] umgebracht گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2009 zwingend [de] zwingend گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2009 etage [de] etage گۆکردنی 0 دەنگی