پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/09/2012 Blekinge [sv] Blekinge گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 korthårig [sv] korthårig گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 långhårig [sv] långhårig گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 badlakan [sv] badlakan گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 köksbord [sv] köksbord گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 köksbänk [sv] köksbänk گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 ångestladdad [sv] ångestladdad گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 vitaminer [sv] vitaminer گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2012 hästuppfödare [sv] hästuppfödare گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 gatubråk [sv] gatubråk گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 serieteckning [sv] serieteckning گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2012 fotbollshistoria [sv] fotbollshistoria گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 högskolor [sv] högskolor گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 undervisningsbörda [sv] undervisningsbörda گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 Ironiskt [sv] Ironiskt گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 forskarutbildning [sv] forskarutbildning گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 irrelevanta [sv] irrelevanta گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 svårligen [sv] svårligen گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 vetenskapliggöras [sv] vetenskapliggöras گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 högskoleämnen [sv] högskoleämnen گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 undgås [sv] undgås گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 universitetstitel [sv] universitetstitel گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 restaurangvetenskap [sv] restaurangvetenskap گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 akademiseringssyfte [sv] akademiseringssyfte گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 gymnasieinnehåll [sv] gymnasieinnehåll گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 discipliner [sv] discipliner گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 tjänstevetenskap [sv] tjänstevetenskap گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 polisforskning [sv] polisforskning گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 hållbarhetsvetenskap [sv] hållbarhetsvetenskap گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 turismvetenskap [sv] turismvetenskap گۆکردنی 0 دەنگی