پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
13/09/2012 blekingebo [sv] blekingebo گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 fyrbent [sv] fyrbent گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 högerhänt [sv] högerhänt گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 högertrafik [sv] högertrafik گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 biträde [sv] biträde گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 försov [sv] försov گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 bokutgivning [sv] bokutgivning گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 korrekturläsa [sv] korrekturläsa گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 kordinera [sv] kordinera گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 mångmiljonär [sv] mångmiljonär گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 tidsbegränsad [sv] tidsbegränsad گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 förkläde [sv] förkläde گۆکردنی 1 دەنگی
13/09/2012 tusentals [sv] tusentals گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 hemtrevlig [sv] hemtrevlig گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 blåbärsoppa [sv] blåbärsoppa گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 säregen [sv] säregen گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 paprika [sv] paprika گۆکردنی 2 دەنگی
13/09/2012 vaccinering [sv] vaccinering گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 narkolepsi [sv] narkolepsi گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 anorektisk [sv] anorektisk گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 trekantig [sv] trekantig گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 stenåldersföremål [sv] stenåldersföremål گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 medeltid [sv] medeltid گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 järnålder [sv] järnålder گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 bronsålder [sv] bronsålder گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 neandertalare [sv] neandertalare گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 forntid [sv] forntid گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/09/2012 arkeolog [sv] arkeolog گۆکردنی 1 دەنگی
13/09/2012 förhistorisk [sv] förhistorisk گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 inackordera [sv] inackordera گۆکردنی 0 دەنگی