پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
11/09/2012 förlorats [sv] förlorats گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 dagsvärdet [sv] dagsvärdet گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 förkommer [sv] förkommer گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 modernitet [sv] modernitet گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 rättsskyddsförsäkring [sv] rättsskyddsförsäkring گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 stilleståndsersättning [sv] stilleståndsersättning گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 hyrbilsförsäkring [sv] hyrbilsförsäkring گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 motordrivna [sv] motordrivna گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 värdehandlingar [sv] värdehandlingar گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 bagageskada [sv] bagageskada گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 terrorhandling [sv] terrorhandling گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 utrikesdepartementets [sv] utrikesdepartementets گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 föreligger [sv] föreligger گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 förslitning [sv] förslitning گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 anmälas [sv] anmälas گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 avlider [sv] avlider گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 avbryts [sv] avbryts گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 självriskskydd [sv] självriskskydd گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 självrisk [sv] självrisk گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 bilförsäkring [sv] bilförsäkring گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 larmcentral [sv] larmcentral گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 skadetillfälle [sv] skadetillfälle گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 permanenta [sv] permanenta گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 självrisken [sv] självrisken گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 personbil [sv] personbil گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 reseskydd [sv] reseskydd گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 medförts [sv] medförts گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 oanvänd [sv] oanvänd گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 bilens [sv] bilens گۆکردنی 0 دەنگی
11/09/2012 avbrottsersättning [sv] avbrottsersättning گۆکردنی 0 دەنگی