پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/09/2012 vardagsnära [sv] vardagsnära گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 operativa [sv] operativa گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 polisarbetet [sv] polisarbetet گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 prioriteras [sv] prioriteras گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 efterlyser [sv] efterlyser گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 omorganisation [sv] omorganisation گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 arbetardriven [sv] arbetardriven گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 verksamhetsutveckling [sv] verksamhetsutveckling گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 bom [sv] bom گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 takhöjden [sv] takhöjden گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 satsad [sv] satsad گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 skattekrona [sv] skattekrona گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 delbetänkande [sv] delbetänkande گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 pensionsåldersutredningen [sv] pensionsåldersutredningen گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 arbetsbrist [sv] arbetsbrist گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 anpassningsbara [sv] anpassningsbara گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 bestrids [sv] bestrids گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 genomförde [sv] genomförde گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 rekryterare [sv] rekryterare گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 intygade [sv] intygade گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 topptalanger [sv] topptalanger گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 Trygghetsrådet [sv] Trygghetsrådet گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 åldrarna [sv] åldrarna گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 tillfrågade [sv] tillfrågade گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 åldersfixeringen [sv] åldersfixeringen گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 åldersdiskriminering [sv] åldersdiskriminering گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 placerar [sv] placerar گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 Genomsnittssiffran [sv] Genomsnittssiffran گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 attrahera [sv] attrahera گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/09/2012 förvärvsarbetande [sv] förvärvsarbetande گۆکردنی 0 دەنگی