پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
27/03/2014 kamerastativ [sv] kamerastativ گۆکردنی لەلایەن pernys32
26/03/2014 laborera [sv] laborera گۆکردنی لەلایەن pernys32
14/09/2012 Sandstrand [sv] Sandstrand گۆکردنی 1 دەنگی
14/09/2012 grytlapp [sv] grytlapp گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2012 transportbur [sv] transportbur گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2012 grönskande [sv] grönskande گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2012 regndroppe [sv] regndroppe گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/09/2012 nanovetenskap [sv] nanovetenskap گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2012 vattenskål [sv] vattenskål گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2012 matskål [sv] matskål گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 spagetti [sv] spagetti گۆکردنی 1 دەنگی
13/09/2012 konstant [sv] konstant گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 memorera [sv] memorera گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/09/2012 lösvikt [sv] lösvikt گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 cykelhjälm [sv] cykelhjälm گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 solförmörkelse [sv] solförmörkelse گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 kostrådgivare [sv] kostrådgivare گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 utförsäkrad [sv] utförsäkrad گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 bindningstid [sv] bindningstid گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 narkos [sv] narkos گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 kataplexi [sv] kataplexi گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 uppkörning [sv] uppkörning گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 körskola [sv] körskola گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 miniräknare [sv] miniräknare گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 solbränd [sv] solbränd گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 solstrålar [sv] solstrålar گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 beundransvärd [sv] beundransvärd گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 hårdrock [sv] hårdrock گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 träningsschema [sv] träningsschema گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2012 korsspindel [sv] korsspindel گۆکردنی 0 دەنگی