پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/12/2013 قَطَّبَ [ar] قَطَّبَ گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 presbiterianesimo [it] presbiterianesimo گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 pionieristico [it] pionieristico گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 progressività [it] progressività گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 consolle [it] consolle گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 terzista [it] terzista گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 pachidermico [it] pachidermico گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 Pilato [it] Pilato گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 sollevatore [it] sollevatore گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 concussionario [it] concussionario گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 sintanto [it] sintanto گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 configurazione [it] configurazione گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 teatralità [it] teatralità گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 carbonizzazione [it] carbonizzazione گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 ibridazione [it] ibridazione گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 assoggettabile [it] assoggettabile گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 opalescenza [it] opalescenza گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 occhiataccia [it] occhiataccia گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 rimunerare [it] rimunerare گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 irradiamento [it] irradiamento گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 novizia [it] novizia گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 insediato [it] insediato گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 chiudibile [it] chiudibile گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 radiotaxi [it] radiotaxi گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 trasmutare [it] trasmutare گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 digitazione [it] digitazione گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 digitato [it] digitato گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 avallamento [it] avallamento گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 piretico [it] piretico گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2013 motocisterna [it] motocisterna گۆکردنی 0 دەنگی