پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
27/03/2019 Эрдёш [ru] Эрдёш گۆکردنی 0 دەنگی
27/03/2019 отживать [ru] отживать گۆکردنی 0 دەنگی
05/05/2018 Сравнивайте [ru] Сравнивайте گۆکردنی 0 دەنگی
05/05/2018 Грамоджи [ru] Грамоджи گۆکردنی 0 دەنگی
05/05/2018 навальнята [ru] навальнята گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2017 спиннер [ru] спиннер گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2017 левидром [ru] левидром گۆکردنی 0 دەنگی
20/12/2017 тэк-с [ru] тэк-с گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2017 эшкере [ru] эшкере گۆکردنی -1 دەنگی
06/11/2017 Ёрмунганд [ru] Ёрмунганд گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2017 выхваченная [ru] выхваченная گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2017 сросшиеся [ru] сросшиеся گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2017 нависшие [ru] нависшие گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2017 анимодзи [ru] анимодзи گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2017 Лонгобарды [ru] Лонгобарды گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2017 людина [ru] людина گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2017 уэльсский [ru] уэльсский گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2017 скак [ru] скак گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2017 Арн [ru] Арн گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2017 учебные [ru] учебные گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2017 уточки [ru] уточки گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2017 размосквичить [ru] размосквичить گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2017 дюбка [ru] дюбка گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2017 ссобойка [ru] ссобойка گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2017 Кретинин [ru] Кретинин گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2017 ониомания [ru] ониомания گۆکردنی -2 دەنگی
24/05/2017 хипстерская [ru] хипстерская گۆکردنی 1 دەنگی
24/05/2017 Инфосеть [ru] Инфосеть گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2017 барбершоп [ru] барбершоп گۆکردنی 1 دەنگی
24/05/2017 хоров [ru] хоров گۆکردنی 0 دەنگی