هاوپۆل:

zemplínske nárečie

ڕاستاندنی zemplínske nárečie گۆکردنەکان

 • pocešeňa تۆمارکردنی گۆکردنی pocešeňa [sk] بێژە نەکراو
 • pokriva تۆمارکردنی گۆکردنی pokriva [sk] بێژە نەکراو
 • poľivka تۆمارکردنی گۆکردنی poľivka [sk] بێژە نەکراو
 • poľo تۆمارکردنی گۆکردنی poľo [sk] بێژە نەکراو
 • poranta me تۆمارکردنی گۆکردنی poranta me [sk] بێژە نەکراو
 • porantalo تۆمارکردنی گۆکردنی porantalo [sk] بێژە نەکراو
 • porantalo ho تۆمارکردنی گۆکردنی porantalo ho [sk] بێژە نەکراو
 • porantany تۆمارکردنی گۆکردنی porantany [sk] بێژە نەکراو
 • povic تۆمارکردنی گۆکردنی povic [sk] بێژە نەکراو
 • prihotovic تۆمارکردنی گۆکردنی prihotovic [sk] بێژە نەکراو
 • prisc تۆمارکردنی گۆکردنی prisc [sk] بێژە نەکراو
 • prišť تۆمارکردنی گۆکردنی prišť [sk] بێژە نەکراو
 • pšenička تۆمارکردنی گۆکردنی pšenička [sk] بێژە نەکراو
 • pujdzem تۆمارکردنی گۆکردنی pujdzem [sk] بێژە نەکراو
 • renciny تۆمارکردنی گۆکردنی renciny [sk] بێژە نەکراو
 • rezanky تۆمارکردنی گۆکردنی rezanky [sk] بێژە نەکراو
 • ríha تۆمارکردنی گۆکردنی ríha [sk] بێژە نەکراو
 • rihaju تۆمارکردنی گۆکردنی rihaju [sk] بێژە نەکراو
 • riň تۆمارکردنی گۆکردنی riň [sk] بێژە نەکراو
 • rozvaľac تۆمارکردنی گۆکردنی rozvaľac [sk] بێژە نەکراو
 • rozvalka تۆمارکردنی گۆکردنی rozvalka [sk] بێژە نەکراو
 • runkľa تۆمارکردنی گۆکردنی runkľa [sk] بێژە نەکراو
 • šaľena تۆمارکردنی گۆکردنی šaľena [sk] بێژە نەکراو
 • sce تۆمارکردنی گۆکردنی sce [sk] بێژە نەکراو
 • šecnac تۆمارکردنی گۆکردنی šecnac [sk] بێژە نەکراو
 • šedni تۆمارکردنی گۆکردنی šedni [sk] بێژە نەکراو
 • šejdzešat تۆمارکردنی گۆکردنی šejdzešat [sk] بێژە نەکراو
 • šerdco تۆمارکردنی گۆکردنی šerdco [sk] بێژە نەکراو
 • šidzemdzešat تۆمارکردنی گۆکردنی šidzemdzešat [sk] بێژە نەکراو
 • šidzemnac تۆمارکردنی گۆکردنی šidzemnac [sk] بێژە نەکراو
 • skliščina تۆمارکردنی گۆکردنی skliščina [sk] بێژە نەکراو
 • skliščiny تۆمارکردنی گۆکردنی skliščiny [sk] بێژە نەکراو
 • šľipka تۆمارکردنی گۆکردنی šľipka [sk] بێژە نەکراو
 • šľipky تۆمارکردنی گۆکردنی šľipky [sk] بێژە نەکراو
 • sluchaj تۆمارکردنی گۆکردنی sluchaj [sk] بێژە نەکراو
 • smačne تۆمارکردنی گۆکردنی smačne [sk] بێژە نەکراو
 • smačnejši تۆمارکردنی گۆکردنی smačnejši [sk] بێژە نەکراو
 • šmak تۆمارکردنی گۆکردنی šmak [sk] بێژە نەکراو
 • šnicle تۆمارکردنی گۆکردنی šnicle [sk] بێژە نەکراو
 • šór تۆمارکردنی گۆکردنی šór [sk] بێژە نەکراو
 • šóry تۆمارکردنی گۆکردنی šóry [sk] بێژە نەکراو
 • spochabel تۆمارکردنی گۆکردنی spochabel [sk] بێژە نەکراو
 • spuščic تۆمارکردنی گۆکردنی spuščic [sk] بێژە نەکراو
 • šternac تۆمارکردنی گۆکردنی šternac [sk] بێژە نەکراو
 • stuj تۆمارکردنی گۆکردنی stuj [sk] بێژە نەکراو
 • stuška تۆمارکردنی گۆکردنی stuška [sk] بێژە نەکراو
 • štyricec تۆمارکردنی گۆکردنی štyricec [sk] بێژە نەکراو
 • suľ تۆمارکردنی گۆکردنی suľ [sk] بێژە نەکراو
 • švarbľik تۆمارکردنی گۆکردنی švarbľik [sk] بێژە نەکراو
 • švarbliki تۆمارکردنی گۆکردنی švarbliki [sk] بێژە نەکراو
 • taka pitna تۆمارکردنی گۆکردنی taka pitna [sk] بێژە نەکراو
 • taki pitni تۆمارکردنی گۆکردنی taki pitni [sk] بێژە نەکراو
 • teľoho تۆمارکردنی گۆکردنی teľoho [sk] بێژە نەکراو
 • tepša تۆمارکردنی گۆکردنی tepša [sk] بێژە نەکراو
 • trecim تۆمارکردنی گۆکردنی trecim [sk] بێژە نەکراو
 • tricec تۆمارکردنی گۆکردنی tricec [sk] بێژە نەکراو
 • trinac تۆمارکردنی گۆکردنی trinac [sk] بێژە نەکراو
 • uľej تۆمارکردنی گۆکردنی uľej [sk] بێژە نەکراو
 • vidrichmac تۆمارکردنی گۆکردنی vidrichmac [sk] بێژە نەکراو
 • višpi še تۆمارکردنی گۆکردنی višpi še [sk] بێژە نەکراو
 • vyšudric تۆمارکردنی گۆکردنی vyšudric [sk] بێژە نەکراو
 • zadrichmal تۆمارکردنی گۆکردنی zadrichmal [sk] بێژە نەکراو
 • zahumenka تۆمارکردنی گۆکردنی zahumenka [sk] بێژە نەکراو
 • zašantročic تۆمارکردنی گۆکردنی zašantročic [sk] بێژە نەکراو
 • zatkavitko تۆمارکردنی گۆکردنی zatkavitko [sk] بێژە نەکراو
 • Zdenu تۆمارکردنی گۆکردنی Zdenu [sk] بێژە نەکراو
 • zdzigal še تۆمارکردنی گۆکردنی zdzigal še [sk] بێژە نەکراو
 • zlamalo تۆمارکردنی گۆکردنی zlamalo [sk] بێژە نەکراو
 • znace تۆمارکردنی گۆکردنی znace [sk] بێژە نەکراو