هاوپۆل:

Y Gododdin

ڕاستاندنی Y Gododdin گۆکردنەکان

 • Arthur گۆکردنی Arthur [fr]
 • Geraint گۆکردنی Geraint [cy]
 • Owain گۆکردنی Owain [cy]
 • King Arthur گۆکردنی King Arthur [en]
 • myrddin گۆکردنی myrddin [cy]
 • Aneirin گۆکردنی Aneirin [cy]
 • Peredur گۆکردنی Peredur [cy]
 • Y Gododdin گۆکردنی Y Gododdin [cy]
 • Llywarch گۆکردنی Llywarch [cy]
 • Llyfr Aneirin گۆکردنی Llyfr Aneirin [cy]
 • Arfon گۆکردنی Arfon [cy]
 • Ceredig گۆکردنی Ceredig [cy]
 • Mynyddawg Mwynvawr گۆکردنی Mynyddawg Mwynvawr [cy]
 • Mynyddawg گۆکردنی Mynyddawg [cy]
 • Din Eidyn گۆکردنی Din Eidyn [cy]
 • Din Eidin گۆکردنی Din Eidin [cy]
 • Eithinyn گۆکردنی Eithinyn [cy]
 • Deifr گۆکردنی Deifr [cy]
 • Bradwen گۆکردنی Bradwen [cy]
 • Gwair گۆکردنی Gwair [cy]
 • Cynhafal گۆکردنی Cynhafal [cy]
 • Cilydd گۆکردنی Cilydd [cy]
 • Gereint گۆکردنی Gereint [cy]
 • Bleiddfan گۆکردنی Bleiddfan [cy]
 • Addonwy گۆکردنی Addonwy [cy]
 • Nwython گۆکردنی Nwython [cy]
 • Gwawrddur گۆکردنی Gwawrddur [cy]
 • Y Brenin Arthur گۆکردنی Y Brenin Arthur [cy]
 • Tudfwlch گۆکردنی Tudfwlch [cy]
 • Gwriad گۆکردنی Gwriad [cy]
 • Llif گۆکردنی Llif [cy]
 • Eudaf گۆکردنی Eudaf [cy]
 • Gododdin گۆکردنی Gododdin [cy]
 • Ithael گۆکردنی Ithael [cy]
 • Blaenwydd گۆکردنی Blaenwydd [cy]
 • Gwengad گۆکردنی Gwengad [cy]
 • Llywri گۆکردنی Llywri [cy]
 • Guaurdur گۆکردنی Guaurdur [cy]
 • Cadafwy گۆکردنی Cadafwy [cy]
 • Cynwal گۆکردنی Cynwal [cy]
 • Gwyd گۆکردنی Gwyd [cy]
 • Garthwys گۆکردنی Garthwys [cy]
 • Gwaednerth گۆکردنی Gwaednerth [cy]
 • Gwarddur گۆکردنی Gwarddur [cy]
 • Athrwys گۆکردنی Athrwys [cy]
 • Madain گۆکردنی Madain [cy]
 • Madawg گۆکردنی Madawg [cy]
 • Rheiddun گۆکردنی Rheiddun [cy]
 • Rhaithfyw گۆکردنی Rhaithfyw [cy]
 • Clydno گۆکردنی Clydno [cy]
 • Cynri گۆکردنی Cynri [cy]
 • Edar گۆکردنی Edar [cy]
 • Cadfannan گۆکردنی Cadfannan [cy]
 • Gwenabwy گۆکردنی Gwenabwy [cy]
 • Gwrien گۆکردنی Gwrien [cy]
 • Buddfan گۆکردنی Buddfan [cy]
 • Caradawg گۆکردنی Caradawg [cy]
 • Rhufawn گۆکردنی Rhufawn [cy]
 • Brennych گۆکردنی Brennych [cy]
 • Gwananhon گۆکردنی Gwananhon [cy]
 • Rhywoniawg گۆکردنی Rhywoniawg [cy]
 • Gwydyen گۆکردنی Gwydyen [cy]
 • Gwrlydr گۆکردنی Gwrlydr [cy]
 • Gwgawn گۆکردنی Gwgawn [cy]
 • Gwiawn گۆکردنی Gwiawn [cy]
 • Neirthiad گۆکردنی Neirthiad [cy]
 • Gwyddug گۆکردنی Gwyddug [cy]
 • Affrel گۆکردنی Affrel [cy]
 • Gwaredawg گۆکردنی Gwaredawg [cy]
 • Galystan گۆکردنی Galystan [cy]
 • Eldef گۆکردنی Eldef [cy]
 • Gorddur تۆمارکردنی گۆکردنی Gorddur [cy] بێژە نەکراو
 • Gwrwelling تۆمارکردنی گۆکردنی Gwrwelling [cy] بێژە نەکراو
 • Catraeth تۆمارکردنی گۆکردنی Catraeth [cy] بێژە نەکراو
 • Aeddan تۆمارکردنی گۆکردنی Aeddan [cy] بێژە نەکراو