هاوپۆل:

verbo

ڕاستاندنی verbo گۆکردنەکان

 • favorecer گۆکردنی favorecer [pt]
 • preparar گۆکردنی preparar [es]
 • marcar گۆکردنی marcar [es]
 • probar گۆکردنی probar [es]
 • colocar گۆکردنی colocar [es]
 • retroceder گۆکردنی retroceder [es]
 • ganar گۆکردنی ganar [es]
 • tuvimos گۆکردنی tuvimos [es]
 • borro گۆکردنی borro [it]
 • cesar گۆکردنی cesar [es]
 • trastocar گۆکردنی trastocar [es]
 • alborotar گۆکردنی alborotar [es]
 • comprender گۆکردنی comprender [es]
 • alquilar گۆکردنی alquilar [es]
 • descubrir گۆکردنی descubrir [es]
 • entender گۆکردنی entender [es]
 • acariciar گۆکردنی acariciar [pt]
 • contestar گۆکردنی contestar [es]
 • dé گۆکردنی [ast]
 • procurar گۆکردنی procurar [pt]
 • emerger گۆکردنی emerger [es]
 • Olha گۆکردنی Olha [pt]
 • regatear گۆکردنی regatear [es]
 • ahorrar گۆکردنی ahorrar [es]
 • ofrecer گۆکردنی ofrecer [es]
 • amáis گۆکردنی amáis [es]
 • mostrar گۆکردنی mostrar [es]
 • confundir گۆکردنی confundir [pt]
 • adaptar گۆکردنی adaptar [pt]
 • disimular گۆکردنی disimular [es]
 • proteger گۆکردنی proteger [es]
 • instalar گۆکردنی instalar [es]
 • hacéis گۆکردنی hacéis [es]
 • poner گۆکردنی poner [es]
 • sonar گۆکردنی sonar [en]
 • sacar گۆکردنی sacar [es]
 • fuera گۆکردنی fuera [es]
 • continuar گۆکردنی continuar [es]
 • haz گۆکردنی haz [es]
 • escoger گۆکردنی escoger [es]
 • ved گۆکردنی ved [sv]
 • avasallar گۆکردنی avasallar [es]
 • tratar گۆکردنی tratar [es]
 • vedere گۆکردنی vedere [it]
 • desatrancar گۆکردنی desatrancar [es]
 • arreglar گۆکردنی arreglar [es]
 • preceder گۆکردنی preceder [es]
 • saludar گۆکردنی saludar [es]
 • averigüe گۆکردنی averigüe [es]
 • tienen گۆکردنی tienen [es]
 • arrancar گۆکردنی arrancar [es]
 • transmitir گۆکردنی transmitir [es]
 • convoy گۆکردنی convoy [en]
 • divertir گۆکردنی divertir [es]
 • ceñir گۆکردنی ceñir [es]
 • hace گۆکردنی hace [es]
 • enviar گۆکردنی enviar [es]
 • pasear گۆکردنی pasear [es]
 • esconder گۆکردنی esconder [es]
 • respirar گۆکردنی respirar [es]
 • emprender گۆکردنی emprender [es]
 • haces گۆکردنی haces [es]
 • adelantar گۆکردنی adelantar [es]
 • culpabilizar گۆکردنی culpabilizar [pt]
 • invitar گۆکردنی invitar [es]
 • курить گۆکردنی курить [ru]
 • vio گۆکردنی vio [es]
 • amenazar گۆکردنی amenazar [es]
 • veo گۆکردنی veo [es]
 • intentar گۆکردنی intentar [es]
 • extrañar گۆکردنی extrañar [es]
 • criar گۆکردنی criar [pt]
 • averiguar گۆکردنی averiguar [es]
 • tenían گۆکردنی tenían [es]
 • 揣測 گۆکردنی 揣測 [yue]
 • éramos گۆکردنی éramos [es]
 • pesar گۆکردنی pesar [es]
 • desayunar گۆکردنی desayunar [es]
 • frenar گۆکردنی frenar [es]
 • vimos گۆکردنی vimos [es]
 • infligir گۆکردنی infligir [es]
 • entrar گۆکردنی entrar [es]
 • asumir گۆکردنی asumir [es]
 • discutir گۆکردنی discutir [es]
 • acertar گۆکردنی acertar [es]
 • Peçamos گۆکردنی Peçamos [pt]
 • recorrer گۆکردنی recorrer [es]
 • tenga گۆکردنی tenga [es]
 • financia گۆکردنی financia [es]
 • renunciar گۆکردنی renunciar [es]
 • cumplir گۆکردنی cumplir [es]
 • narrar گۆکردنی narrar [es]
 • copiar گۆکردنی copiar [es]
 • aclarar گۆکردنی aclarar [es]
 • dirigirse گۆکردنی dirigirse [es]
 • Catar گۆکردنی Catar [ga]
 • dividir گۆکردنی dividir [es]
 • agarrar گۆکردنی agarrar [es]
 • arriesgar گۆکردنی arriesgar [es]
 • sollozar گۆکردنی sollozar [es]