هاوپۆل:

verb past tense

ڕاستاندنی verb past tense گۆکردنەکان

 • caught گۆکردنی caught [en]
 • graduated گۆکردنی graduated [en]
 • were گۆکردنی were [en]
 • got گۆکردنی got [en]
 • bought گۆکردنی bought [en]
 • won گۆکردنی won [en]
 • saw گۆکردنی saw [en]
 • was گۆکردنی was [en]
 • brought گۆکردنی brought [en]
 • heard گۆکردنی heard [en]
 • exhausted گۆکردنی exhausted [en]
 • ate گۆکردنی ate [en]
 • ran گۆکردنی ran [en]
 • knew گۆکردنی knew [en]
 • began گۆکردنی began [en]
 • found گۆکردنی found [en]
 • threw گۆکردنی threw [en]
 • located گۆکردنی located [en]
 • crowded گۆکردنی crowded [en]
 • wrote گۆکردنی wrote [en]
 • watched گۆکردنی watched [en]
 • scheduled گۆکردنی scheduled [en]
 • scared گۆکردنی scared [en]
 • gathered گۆکردنی gathered [en]
 • sophisticated گۆکردنی sophisticated [en]
 • ought گۆکردنی ought [en]
 • detached گۆکردنی detached [en]
 • sang گۆکردنی sang [fr]
 • used گۆکردنی used [en]
 • oxygenated گۆکردنی oxygenated [en]
 • threatened گۆکردنی threatened [en]
 • stressed گۆکردنی stressed [en]
 • shot گۆکردنی shot [en]
 • Induced گۆکردنی Induced [en]
 • abandoned گۆکردنی abandoned [en]
 • built گۆکردنی built [en]
 • testified گۆکردنی testified [en]
 • sought گۆکردنی sought [en]
 • read (past participle) گۆکردنی read (past participle) [en]
 • sunk گۆکردنی sunk [en]
 • listened گۆکردنی listened [en]
 • thrilled گۆکردنی thrilled [en]
 • stove گۆکردنی stove [en]
 • supposed گۆکردنی supposed [en]
 • focused گۆکردنی focused [en]
 • forbade گۆکردنی forbade [en]
 • debuted گۆکردنی debuted [en]
 • learnt گۆکردنی learnt [en]
 • bothered گۆکردنی bothered [en]
 • failed گۆکردنی failed [en]
 • irritated گۆکردنی irritated [en]
 • stuck گۆکردنی stuck [en]
 • heated گۆکردنی heated [en]
 • misspelt گۆکردنی misspelt [en]
 • unsubstantiated گۆکردنی unsubstantiated [en]
 • launched گۆکردنی launched [en]
 • needed گۆکردنی needed [en]
 • characterized گۆکردنی characterized [en]
 • touted گۆکردنی touted [en]
 • spotted گۆکردنی spotted [en]
 • organized گۆکردنی organized [en]
 • washed گۆکردنی washed [en]
 • mentioned گۆکردنی mentioned [en]
 • sent گۆکردنی sent [en]
 • wound (past participle) گۆکردنی wound (past participle) [en]
 • massaged گۆکردنی massaged [en]
 • scented گۆکردنی scented [en]
 • sauteed گۆکردنی sauteed [en]
 • tuned گۆکردنی tuned [en]
 • organised گۆکردنی organised [en]
 • tainted گۆکردنی tainted [en]
 • shattered گۆکردنی shattered [en]
 • biased گۆکردنی biased [en]
 • typewritten گۆکردنی typewritten [en]
 • patrolled گۆکردنی patrolled [en]
 • surprised گۆکردنی surprised [en]
 • unchained گۆکردنی unchained [en]
 • jumped گۆکردنی jumped [en]
 • flipped گۆکردنی flipped [en]
 • wondered گۆکردنی wondered [en]
 • whipped گۆکردنی whipped [en]
 • misinterpreted گۆکردنی misinterpreted [en]
 • faceted گۆکردنی faceted [en]
 • bathed گۆکردنی bathed [en]
 • increased گۆکردنی increased [en]
 • disembodied گۆکردنی disembodied [en]
 • chaffed گۆکردنی chaffed [en]
 • patented گۆکردنی patented [en]
 • foiled گۆکردنی foiled [en]
 • expired گۆکردنی expired [en]
 • grilled گۆکردنی grilled [en]
 • touched گۆکردنی touched [en]
 • cremated گۆکردنی cremated [en]
 • chuffed گۆکردنی chuffed [en]
 • rescued گۆکردنی rescued [en]
 • seen گۆکردنی seen [en]
 • calibrated گۆکردنی calibrated [en]
 • solved گۆکردنی solved [en]
 • ruptured گۆکردنی ruptured [en]
 • vowed گۆکردنی vowed [en]