هاوپۆل:

verb

ڕاستاندنی verb گۆکردنەکان

 • thwart گۆکردنی thwart [en]
 • Munch گۆکردنی Munch [en]
 • thread گۆکردنی thread [en]
 • rape گۆکردنی rape [en]
 • post گۆکردنی post [en]
 • reciprocate گۆکردنی reciprocate [en]
 • Guard گۆکردنی Guard [en]
 • verb گۆکردنی verb [en]
 • distance گۆکردنی distance [en]
 • любить گۆکردنی любить [ru]
 • keep گۆکردنی keep [en]
 • abbreviate گۆکردنی abbreviate [en]
 • spot گۆکردنی spot [en]
 • exhaust گۆکردنی exhaust [en]
 • sentence گۆکردنی sentence [en]
 • comb گۆکردنی comb [en]
 • boot گۆکردنی boot [de]
 • buy گۆکردنی buy [en]
 • Iris گۆکردنی Iris [en]
 • laser گۆکردنی laser [en]
 • card گۆکردنی card [en]
 • blouse گۆکردنی blouse [en]
 • negotiate گۆکردنی negotiate [en]
 • dedo گۆکردنی dedo [es]
 • control گۆکردنی control [en]
 • end گۆکردنی end [en]
 • soar گۆکردنی soar [en]
 • map گۆکردنی map [en]
 • respect گۆکردنی respect [en]
 • scent گۆکردنی scent [en]
 • pass گۆکردنی pass [en]
 • yawn گۆکردنی yawn [en]
 • age گۆکردنی age [en]
 • vacuum گۆکردنی vacuum [en]
 • balloon گۆکردنی balloon [en]
 • helicopter گۆکردنی helicopter [en]
 • trap گۆکردنی trap [en]
 • fashion گۆکردنی fashion [en]
 • retract گۆکردنی retract [en]
 • reduce گۆکردنی reduce [en]
 • conclude گۆکردنی conclude [en]
 • complete گۆکردنی complete [en]
 • built گۆکردنی built [en]
 • mine گۆکردنی mine [en]
 • support گۆکردنی support [en]
 • imagine گۆکردنی imagine [en]
 • load گۆکردنی load [en]
 • verse گۆکردنی verse [en]
 • exacerbate گۆکردنی exacerbate [en]
 • mess گۆکردنی mess [en]
 • experiment گۆکردنی experiment [en]
 • effect گۆکردنی effect [en]
 • break گۆکردنی break [en]
 • associate گۆکردنی associate [en]
 • farol گۆکردنی farol [es]
 • appreciate گۆکردنی appreciate [en]
 • hide گۆکردنی hide [en]
 • view گۆکردنی view [en]
 • shot گۆکردنی shot [en]
 • voyage گۆکردنی voyage [en]
 • spoon گۆکردنی spoon [en]
 • effort گۆکردنی effort [en]
 • hören گۆکردنی hören [de]
 • accumulate گۆکردنی accumulate [en]
 • fed گۆکردنی fed [en]
 • wrap گۆکردنی wrap [en]
 • won't گۆکردنی won't [en]
 • bheadh گۆکردنی bheadh [ga]
 • rare گۆکردنی rare [en]
 • heure گۆکردنی heure [fr]
 • drill گۆکردنی drill [en]
 • include گۆکردنی include [en]
 • sleep گۆکردنی sleep [en]
 • service گۆکردنی service [en]
 • text گۆکردنی text [en]
 • query گۆکردنی query [en]
 • curve گۆکردنی curve [en]
 • handle گۆکردنی handle [en]
 • introduce گۆکردنی introduce [en]
 • Dodge گۆکردنی Dodge [en]
 • tutor گۆکردنی tutor [en]
 • line گۆکردنی line [en]
 • sieve گۆکردنی sieve [en]
 • legitimate گۆکردنی legitimate [en]
 • pirate گۆکردنی pirate [fr]
 • git گۆکردنی git [en]
 • open گۆکردنی open [en]
 • heel گۆکردنی heel [en]
 • 咕噥 گۆکردنی 咕噥 [zh]
 • notice گۆکردنی notice [en]
 • drool گۆکردنی drool [en]
 • tag گۆکردنی tag [de]
 • guillotine گۆکردنی guillotine [en]
 • illuminate گۆکردنی illuminate [en]
 • straddle گۆکردنی straddle [en]
 • mono گۆکردنی mono [es]
 • taste گۆکردنی taste [en]
 • aprendeis گۆکردنی aprendeis [pt]
 • agree گۆکردنی agree [en]
 • power گۆکردنی power [en]