هاوپۆل:

toponimy-tuvan

ڕاستاندنی toponimy-tuvan گۆکردنەکان

 • бай گۆکردنی бай [ba]
 • агыш گۆکردنی агыш [tt]
 • Шурум-Хөл گۆکردنی Шурум-Хөл [tyv]
 • Пөштүг-Хем گۆکردنی Пөштүг-Хем [tyv]
 • Кадый گۆکردنی Кадый [tt]
 • Салык گۆکردنی Салык [tyv]
 • Улуг-Аяңгаты گۆکردنی Улуг-Аяңгаты [tyv]
 • Ак-Довурак گۆکردنی Ак-Довурак [ru]
 • калчан گۆکردنی калчан [tt]
 • талым گۆکردنی талым [tt]
 • Хадың گۆکردنی Хадың [tyv]
 • Кара-Харагай گۆکردنی Кара-Харагай [tyv]
 • Көжээ گۆکردنی Көжээ [tyv]
 • Ортаа-Шивилиг گۆکردنی Ортаа-Шивилиг [tyv]
 • Дөң-Терезин گۆکردنی Дөң-Терезин [tyv]
 • Бай-Тайга گۆکردنی Бай-Тайга [tyv]
 • Тере-Хөл گۆکردنی Тере-Хөл [tyv]
 • Көк-Сайыр گۆکردنی Көк-Сайыр [tyv]
 • Ээрбек گۆکردنی Ээрбек [tyv]
 • Чавала گۆکردنی Чавала [tyv]
 • Балыктыг-Хем گۆکردنی Балыктыг-Хем [tyv]
 • Хаактыг-Хем گۆکردنی Хаактыг-Хем [tyv]
 • Сарыг-Хөл گۆکردنی Сарыг-Хөл [tyv]
 • Чүрек-Тайга گۆکردنی Чүрек-Тайга [tyv]
 • Өстүре گۆکردنی Өстүре [tyv]
 • Качык گۆکردنی Качык [tt]
 • Чазылыг-Хем گۆکردنی Чазылыг-Хем [tyv]
 • эжим گۆکردنی эжим [tyv]
 • Доңгул-Тайга گۆکردنی Доңгул-Тайга [tyv]
 • Майналыг گۆکردنی Майналыг [tyv]
 • Ортаа-Хем گۆکردنی Ортаа-Хем [tyv]
 • Хөлчүк گۆکردنی Хөлчүк [tyv]
 • Биче-Баян-Кол گۆکردنی Биче-Баян-Кол [tyv]
 • Чойган-Хөл گۆکردنی Чойган-Хөл [tyv]
 • Ак-Кара-Суг گۆکردنی Ак-Кара-Суг [tyv]
 • Оргу-Тайга گۆکردنی Оргу-Тайга [tyv]
 • Чыргакы گۆکردنی Чыргакы [tyv]
 • Үжеп-Аксы گۆکردنی Үжеп-Аксы [tyv]
 • Өртең-Тайга گۆکردنی Өртең-Тайга [tyv]
 • Чиңге-Сай گۆکردنی Чиңге-Сай [tyv]
 • Шара-Нуур گۆکردنی Шара-Нуур [tyv]
 • Ак-Даш تۆمارکردنی گۆکردنی Ак-Даш [tyv] بێژە نەکراو
 • Аът-Чолдуг-Тайга تۆمارکردنی گۆکردنی Аът-Чолдуг-Тайга [tyv] بێژە نەکراو
 • Белин-Нуур تۆمارکردنی گۆکردنی Белин-Нуур [tyv] بێژە نەکراو
 • Дүрген تۆمارکردنی گۆکردنی Дүрген [tyv] بێژە نەکراو
 • Каравей تۆمارکردنی گۆکردنی Каравей [tyv] بێژە نەکراو
 • Кызыл-Тайга تۆمارکردنی گۆکردنی Кызыл-Тайга [tyv] بێژە نەکراو
 • Улуг-Хая تۆمارکردنی گۆکردنی Улуг-Хая [tyv] بێژە نەکراو
 • Берт-Ой تۆمارکردنی گۆکردنی Берт-Ой [tyv] بێژە نەکراو
 • Кызыл-Тей تۆمارکردنی گۆکردنی Кызыл-Тей [tyv] بێژە نەکراو
 • Тевек تۆمارکردنی گۆکردنی Тевек [tyv] بێژە نەکراو
 • Уургайлыг تۆمارکردنی گۆکردنی Уургайлыг [tyv] بێژە نەکراو
 • Хөндергей تۆمارکردنی گۆکردنی Хөндергей [tyv] بێژە نەکراو
 • Шекпээр تۆمارکردنی گۆکردنی Шекпээр [tyv] بێژە نەکراو
 • Каък تۆمارکردنی گۆکردنی Каък [tyv] بێژە نەکراو
 • Маймазын تۆمارکردنی گۆکردنی Маймазын [tyv] بێژە نەکراو
 • Чааты تۆمارکردنی گۆکردنی Чааты [tyv] بێژە نەکراو
 • чөөн تۆمارکردنی گۆکردنی чөөн [tyv] بێژە نەکراو
 • Ак-Кежиг تۆمارکردنی گۆکردنی Ак-Кежиг [tyv] بێژە نەکراو
 • Булуң-Бажы تۆمارکردنی گۆکردنی Булуң-Бажы [tyv] بێژە نەکراو
 • Кара-Адыр تۆمارکردنی گۆکردنی Кара-Адыр [tyv] بێژە نەکراو
 • Саадак-Терек تۆمارکردنی گۆکردنی Саадак-Терек [tyv] بێژە نەکراو
 • Теректиг تۆمارکردنی گۆکردنی Теректиг [tyv] بێژە نەکراو
 • Үш-Белдир تۆمارکردنی گۆکردنی Үш-Белдир [tyv] بێژە نەکراو
 • Адар-Төш تۆمارکردنی گۆکردنی Адар-Төш [tyv] بێژە نەکراو
 • Ак-Тал تۆمارکردنی گۆکردنی Ак-Тал [tyv] بێژە نەکراو
 • Баскыш-Хөл تۆمارکردنی گۆکردنی Баскыш-Хөл [tyv] بێژە نەکراو
 • Бүрен-Хем-Аксы تۆمارکردنی گۆکردنی Бүрен-Хем-Аксы [tyv] بێژە نەکراو
 • Кара-Белдир تۆمارکردنی گۆکردنی Кара-Белдир [tyv] بێژە نەکراو
 • Межегей تۆمارکردنی گۆکردنی Межегей [tyv] بێژە نەکراو
 • Теректиг-Хем تۆمارکردنی گۆکردنی Теректиг-Хем [tyv] بێژە نەکراو
 • Үшпе-Хөл تۆمارکردنی گۆکردنی Үшпе-Хөл [tyv] بێژە نەکراو
 • Эмген-Хөл تۆمارکردنی گۆکردنی Эмген-Хөл [tyv] بێژە نەکراو
 • Азөөт تۆمارکردنی گۆکردنی Азөөт [tyv] بێژە نەکراو
 • Амдыйгын-Хөл تۆمارکردنی گۆکردنی Амдыйгын-Хөл [tyv] بێژە نەکراو
 • Баян-Кол تۆمارکردنی گۆکردنی Баян-Кол [tyv] بێژە نەکراو
 • Далга-Хонуг تۆمارکردنی گۆکردنی Далга-Хонуг [tyv] بێژە نەکراو
 • Кара-Булуң تۆمارکردنی گۆکردنی Кара-Булуң [tyv] بێژە نەکراو
 • Көшке-Тайга تۆمارکردنی گۆکردنی Көшке-Тайга [tyv] بێژە نەکراو
 • Самагалдай تۆمارکردنی گۆکردنی Самагалдай [tyv] بێژە نەکراو
 • Тээли تۆمارکردنی گۆکردنی Тээли [tyv] بێژە نەکراو
 • Чаш-Тал تۆمارکردنی گۆکردنی Чаш-Тал [tyv] بێژە نەکراو
 • Шагонар تۆمارکردنی گۆکردنی Шагонар [tyv] بێژە نەکراو
 • Айматы تۆمارکردنی گۆکردنی Айматы [tyv] بێژە نەکراو
 • Аныяк-Аяңгаты تۆمارکردنی گۆکردنی Аныяк-Аяңгаты [tyv] بێژە نەکراو
 • Бедий تۆمارکردنی گۆکردنی Бедий [tyv] بێژە نەکراو
 • Кара-Тайга تۆمارکردنی گۆکردنی Кара-Тайга [tyv] بێژە نەکراو
 • Кудургалыг تۆمارکردنی گۆکردنی Кудургалыг [tyv] بێژە نەکراو
 • Чедер تۆمارکردنی گۆکردنی Чедер [tyv] بێژە نەکراو
 • Шаңган تۆمارکردنی گۆکردنی Шаңган [tyv] بێژە نەکراو
 • Ак-Аксы تۆمارکردنی گۆکردنی Ак-Аксы [tyv] بێژە نەکراو
 • Артыш-Тайга تۆمارکردنی گۆکردنی Артыш-Тайга [tyv] بێژە نەکراو
 • Белдир-Арыг تۆمارکردنی گۆکردنی Белдир-Арыг [tyv] بێژە نەکراو
 • куран تۆمارکردنی گۆکردنی куран [kv | tyv] بێژە نەکراو
 • Сукпак تۆمارکردنی گۆکردنی Сукпак [tyv] بێژە نەکراو
 • Улуг-Бугаш تۆمارکردنی گۆکردنی Улуг-Бугаш [tyv] بێژە نەکراو
 • Хам-Дыт تۆمارکردنی گۆکردنی Хам-Дыт [tyv] بێژە نەکراو
 • Чиңге-Каът تۆمارکردنی گۆکردنی Чиңге-Каът [tyv] بێژە نەکراو
 • Шаңчы تۆمارکردنی گۆکردنی Шаңчы [tyv] بێژە نەکراو