هاوپۆل:

svenska substantiv

ڕاستاندنی svenska substantiv گۆکردنەکان

 • él گۆکردنی él [es]
 • flor گۆکردنی flor [es]
 • mad گۆکردنی mad [en]
 • al گۆکردنی al [tt]
 • Prost گۆکردنی Prost [de]
 • dur گۆکردنی dur [fr]
 • Hop گۆکردنی Hop [en]
 • loneliness گۆکردنی loneliness [en]
 • rede گۆکردنی rede [en]
 • hack گۆکردنی hack [en]
 • sponsor گۆکردنی sponsor [en]
 • spleen گۆکردنی spleen [en]
 • bal گۆکردنی bal [tt]
 • fröken گۆکردنی fröken [sv]
 • blast گۆکردنی blast [en]
 • fibula گۆکردنی fibula [en]
 • hagel گۆکردنی hagel [de]
 • skugga گۆکردنی skugga [sv]
 • objektiv گۆکردنی objektiv [da]
 • trave گۆکردنی trave [it]
 • dressing گۆکردنی dressing [en]
 • dun گۆکردنی dun [en]
 • böcker گۆکردنی böcker [sv]
 • ljus گۆکردنی ljus [sv]
 • Lin گۆکردنی Lin [fr]
 • grotta گۆکردنی grotta [it]
 • medborgare گۆکردنی medborgare [sv]
 • dörr گۆکردنی dörr [sv]
 • dialekt گۆکردنی dialekt [de]
 • flicka گۆکردنی flicka [sv]
 • lägenhet گۆکردنی lägenhet [sv]
 • ly گۆکردنی ly [da]
 • sot گۆکردنی sot [en]
 • haj گۆکردنی haj [hu]
 • tidning گۆکردنی tidning [sv]
 • Imma گۆکردنی Imma [de]
 • kyrka گۆکردنی kyrka [sv]
 • separatist گۆکردنی separatist [en]
 • Kota گۆکردنی Kota [ind]
 • rasp گۆکردنی rasp [en]
 • kung گۆکردنی kung [sv]
 • fönster گۆکردنی fönster [sv]
 • flod گۆکردنی flod [da]
 • anatomi گۆکردنی anatomi [tr]
 • tillbehör گۆکردنی tillbehör [sv]
 • Jehu گۆکردنی Jehu [de]
 • bonde گۆکردنی bonde [pt]
 • soptunna گۆکردنی soptunna [sv]
 • Flik گۆکردنی Flik [sv]
 • gir گۆکردنی gir [ca]
 • hänglås گۆکردنی hänglås [sv]
 • umgänge گۆکردنی umgänge [sv]
 • häl گۆکردنی häl [sv]
 • ambassad گۆکردنی ambassad [sv]
 • fjärrkontroll گۆکردنی fjärrkontroll [sv]
 • korsning گۆکردنی korsning [sv]
 • återvändsgränd گۆکردنی återvändsgränd [sv]
 • människa گۆکردنی människa [sv]
 • trädgård گۆکردنی trädgård [sv]
 • schack گۆکردنی schack [sv]
 • förkläde گۆکردنی förkläde [sv]
 • mänsklighet گۆکردنی mänsklighet [sv]
 • ryggsäck گۆکردنی ryggsäck [sv]
 • Puder گۆکردنی Puder [pt]
 • mottagning گۆکردنی mottagning [sv]
 • moll گۆکردنی moll [pl]
 • daghem گۆکردنی daghem [sv]
 • röst گۆکردنی röst [sv]
 • skämt گۆکردنی skämt [sv]
 • utbredningsområde گۆکردنی utbredningsområde [sv]
 • resväska گۆکردنی resväska [sv]
 • vecka گۆکردنی vecka [sv]
 • kroppshydda گۆکردنی kroppshydda [sv]
 • förlängningssladd گۆکردنی förlängningssladd [sv]
 • alfahanne گۆکردنی alfahanne [sv]
 • grannland گۆکردنی grannland [sv]
 • hörlurar گۆکردنی hörlurar [sv]
 • evenemang گۆکردنی evenemang [sv]
 • utgångspris گۆکردنی utgångspris [sv]
 • ubåt گۆکردنی ubåt [sv]
 • läkarintyg گۆکردنی läkarintyg [sv]
 • kåpa گۆکردنی kåpa [sv]
 • Bård گۆکردنی Bård [sv]
 • koja گۆکردنی koja [sv]
 • kommun گۆکردنی kommun [sv]
 • avtal گۆکردنی avtal [sv]
 • släktforskning گۆکردنی släktforskning [sv]
 • statskupp گۆکردنی statskupp [sv]
 • lipsill گۆکردنی lipsill [sv]
 • hån گۆکردنی hån [sv]
 • jakaranda گۆکردنی jakaranda [af]
 • besvär گۆکردنی besvär [sv]
 • olycka گۆکردنی olycka [sv]
 • sfinx گۆکردنی sfinx [nl]
 • nationaldag گۆکردنی nationaldag [sv]
 • Kotte گۆکردنی Kotte [en]
 • tentamen گۆکردنی tentamen [sv]
 • koj گۆکردنی koj [hmn]
 • fonem گۆکردنی fonem [sv]
 • potentat گۆکردنی potentat [fr]