هاوپۆل:

sustantivo común femenino

ڕاستاندنی sustantivo común femenino گۆکردنەکان

 • bruxa گۆکردنی bruxa [pt]
 • lija گۆکردنی lija [es]
 • foz گۆکردنی foz [gl]
 • borda گۆکردنی borda [hu]
 • dalla گۆکردنی dalla [it]
 • zolle گۆکردنی zolle [it]
 • orella گۆکردنی orella [an]
 • ovellas گۆکردنی ovellas [an]
 • caparra گۆکردنی caparra [it]
 • genuflexión گۆکردنی genuflexión [es]
 • bainetas گۆکردنی bainetas [an]
 • zacarra گۆکردنی zacarra [an]
 • abarcas گۆکردنی abarcas [pt]
 • farinetas گۆکردنی farinetas [an]
 • pintacoda گۆکردنی pintacoda [an]
 • paniquesa گۆکردنی paniquesa [an]
 • fuina گۆکردنی fuina [ast]
 • chaminera گۆکردنی chaminera [an]
 • batiaguas گۆکردنی batiaguas [an]
 • chapaleta گۆکردنی chapaleta [an]
 • xordicas گۆکردنی xordicas [an]
 • institutriz گۆکردنی institutriz [es]
 • magoría گۆکردنی magoría [an]
 • sargantana گۆکردنی sargantana [an]
 • nuei گۆکردنی nuei [an]
 • redolada گۆکردنی redolada [an]
 • espelunga گۆکردنی espelunga [an]